Odlomak

Uvod

Kao i svaki električni motor i asihroni motor je električna mašina koja električnu energiju pretvara u mehanički rad. Magnetno kolo asihronog motora, kao i svih ostalih rotativnih mašina, sastoji se iz dva osnovna dela:

1. Nepokretnog dela ili statora i
2. Obrtnog dela ili rotora, koji su međusobno razdvojeni međugvožđem.

Kod asinhronog motora stator je uvek induktor (primar) , on se uvek priključuje na mrežu, pa je shodno tome rotor induktor (sekundar). Stator se pravi u obliku šupljeg valjka i sastavljen je od dinamo limova debljine, obično, 0, 5 mm. Na svakom limu po unutrašnjem obimu izbijaju se prorezi, tako da kada se limovi slože izbijeni delovi obrazuju žlebove, a time i zubce koji se protežu u aksijalnom pravcu statora. Žlebovi mogu biti otvoreni i poluotvoreni.

Rotor, odnosno njegovo magnetno kolo takođe je sastavljeno iz limova debljine 0. 5 mm, međusobno izolovanih, koji se naglavljuju na vratilo.

 

 

 

 

 

Vrste rotora

Prema vrstama električnog kola, rotore, pa time i asinhrone motore možemo podeliti na dve vrste:

  • namotani rotori i
  • kratkospojeni rotori

Namotani rotori – mogu biti otvoreni, poluzatvoreni, a mogu biti i zatvoreni. Ako se namot spregne u zvezdu onda se tri kraja spoje u neutralnu tačku na smom namotu, a ostala tri izvode se do tri klizna prstena, izolovana međusobno i od vratila, a koji se nalaze obično na suprotnoj strani rotora od one na kojoj se nalazi kajišnik. Na klizne prstenove prislonjene su dirke koje su u vezi sa trifaznim rotorskim otpornikom, odnosno otpornikom za puštanje u rad.
Pošto je rotorski otpornik potreban samo za puštanje motora u rad, onda je, da bi se s jedne strane smanjilo habanje dirki pri radu a s druge da bi se pri radu izbegli gubici snage usled trenja dirka o klizne prstenove, većina motora snabdevena je sa naročitim uređajem koji po puštanju motora u rad podiže dirke i klizne prstenove dovodi u kratki spoj.

Kratkospojeni rotori – žlebovi mogu biti okrugli, zatvoreni ili poluzatvoreni. Provodnici od okruglih bakrenih šipki stavljaju se u okrugle žlebove, a sa obe bočne strane stavljaju se prstenovi i tvrdo leme. Ovakav namot naziva se i veveričin kavez.
Motor sa rotorom u kratkom spoju ima mnoge prednosti u odnosu na motore sa namotanim rotorom. Konstrukcija rotora, naročito sa običnim veveričinim kavezom, je prostiji, sigurniji, ne zahteva rotorski otpornik i mnogo je jeftiniji. Mane običnog kratkospojenog rotora je što prilikom puštanja u rad povlači veliku struju iz mreže, pa se upotrebljavaju samo z manje snage, odnosno, snaga im je za svaku mrežu posebno ograničena

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari