Odlomak

1. Tipovi finansijskih institucija:
1. kreditne institucije

a) komercijalne banke
b) štedionice
c) finansijske kompanije

2. institucionalni investitori

a) osiguravajući zavodi
b) penzioni fondovi
c) investicioni fondovi

3. investicione banke i berzanske firme

2. Promene u finansijskoj strukturi
Banke kao i ostale finansijske institucije nastoje da ubrzaju porast svojih aktivnosti kroz povećanje obima. Nova konkurencija je učinila da banke smanje profit tako da je povećanje obima prouzrokovalo i povećanje stope prinosa. Ovo je dovelo do pojave supermarketa.

3. Faktori novih trendova:

a) deregulacija
b) informaciona tehnologija
c) globalizacija

4. Deregulacija je dovela do:

a) povećanja konkurencije
b) cenovne konkurencije
c) produktne konkurencije

5. Finansijski derivati:

a) fjučersi
b) opcije
c) svopovi

6. Pristup strateškom planiranju u bankama?
Strateški rizik sastoji se u mogućoj pogrešnoj proceni strateškog razvoja banke, čime može da bude višak kapaciteta ili eskalacija troškova poslovanja. Polazna tačka u strateškom planiranju banke jeste analiza ukupne ponude i tražnje finansijskih usluga kao projektovanje budućih promena u strukturi finansijskog sistema. Cilj strategije razvoja je da banka što preciznije sagleda optimalne pravce svog budućeg razvoja kako bi ostvarila takvo pozicioniranje banke na finansijskom tržištu koje bi joj obezbedilo maksimizaciju stope profita.

7. Faze u strateškom planiranju:

1. kreiranje vizije
2. izbor strategije
3. razrada akcionog programa

8. Kod stvaranja vizije daljeg razvoja banke značajna su sledeća opredeljenja banke:

a) da li želi da proširi geografsko područje delovanja
b) u kojoj meri želi da poveća svoj bilansni nivo
c) koji stepen diverzifikacije finansijskih proizvoda želi da ponudi u narednom periodu

9. Kod izbora strategije razvoja banke u narednom periodu, opcije banaka mogu se sistematizovati na:

a) tržišna penetracija
b) osvajanje novih tržišnih segmenata
c) osvajanje novih proizvoda
d) diverzifikacija

10. Da bi banka mogla da ustanovi strateške pravce svog daljeg razvoja, ona mora da sagleda ključne parametre svog daljeg razvoja:

a) planiranje veličine banke
b) stepen diverzifikacije
c) politika kamatnih stopa
d) sagledavanje planske stope prinosa

11. Bitni elementi akcionog progama su:

a) troškovi
b) kvalitet
c) informacije
d) proizvod/usluge
e) osoblje

12. Kod formiranja svoje marketinške strategije banka ima u vidu tri osnovne strateške opcije:

a) strategija masovnog tržišta – polazi od pretpostavke da većina potrošača banke ima slične potrebe i želje
b) strategija diferenciranih segmenata klijenata – zasniva se na pretpostavci da banka ima nekoliko različitih segmenata klijenata
c) strategija koncentrisane aktivnosti – znači da se banka koncentriše na jedan segment finansijskog tržišta

13. Likvidnost banke – koncept?
Banke u tržišnoj ekonomiji moraju da obezbeđuju dnevnu likvidnost u svom poslovanju. Održavanje likvidnosti banke smatra se osnovnom pretpostavkom za održivost banke na finansijskom tržištu. Nelikvidnost banke može da nastane ukoliko ona postane nesolventna, što znači da je vrednost njene aktive manja od vrednosti njenih obaveza.

14. Strategija likvidnosti?

a) Strategija kratkoročnih komecijalnih zajmova
Po ovom konceptu, banke održavaju solventnost i likvidnost ukoliko depozitni potencijal plasiraju iskjušivo u obliku kratkoročnih kredita privredi. (do 90 dana)
b) Strategija utrživosti aktiva
Ova strategija je nastala na bazi razvoja finansijskog tržišta i posebno novčanog tržišta. Time su banke došle u situaciju sa svoju rezervnu aktivu mogu da diverzifikuju. Pored primarne rezervne aktive, došlo je i do formiranja sekundarnih rezervi u koje ulaze HOV.
c) Strategija likvidnosti na bazi plasmana sa anticipiranim dohotkom
Njena osnovna sastoji se u tome da su banke postale u znatnoj meri orjentisane na davanje srednjoročnih i dugoročnih zajmova privredi i stanovništvu.
d) Strategija upravljanja pasivom
Težište ove strategije je da banke obezbeđuju svoju likvidnost putem korišćenja kredita umesto prodaje kratkoročnih HOV.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese