Odlomak

BILANSI BANKE I PROFITABILNOST
1.    Šta predstavlja bilans stanja banke?
Bilans stanja u formalnom smislu predstavlja dvostrani račun, na čijoj jednoj strani je prikazano stanje sredstava, odnosno imovine (na strani aktive), a na drugoj strani stanje obaveza, odnosno fondova (strana pasive).
Aktiva:
–    Poslovna aktiva:
o    poslovna sredstva (plasmani, stalna sredstva, neuplaćeni upisani kapital, avr)
o    nepokriveni gubitak,
–    vanposlovna sredstva
Pasiva:
–    Poslovna pasiva:
o    depoziti
o    uzeti krediti
o    druge obaveze
o    pvr
o    kapital banke
–    vanposlovna pasiva
Kapital banke se nalazi u pasivi bilansa stanja i predstavlja najstabilnijideo finansijskog potencijala banke, koji je kao nedepozitni izvor sredstava trajno uložen u banku i predstavlja regulatorni uslov za osnivanje i uspešno poslovanje banke.

 

 

 

2.    Šta predstavlja bilans uspeha banke?
U bilansu uspeha prikazani su prihodi i rashodi banke u toku određenog obračunskog perioda, kao i finansijski rezultat – neraspoređeni profit (dobit) ili nepokriveni gubitak.
Prema osnovnim grupama prihoda i rashoda bilans uspeha se svrstava u tri podbilansa:
1)    poslovni prihodi, rashodi i rezultat banke (kamate, naknade, provizije, dividende, učešća…)
2)    neposlovni i vanredni prihodi i rashodi i rezultat banke (kapitalni gubitak, dobitak, prihodi i rashodi iz ranijeg perioda, viškovi, manjkovi, otpisi potraživanja)
3)    revalorizacioni prihodi i rashodi i rezultat banke (efekti revalorizacije osnovnih sredstava, nematerijalnih ulaganja, kapitala, kursnih razlika…)
Profit, odnosno dobit ostvarena po godišnjem obračunu se na bazi odluke nadležnog organa (po pravilu Skupštine akcionara) raspoređuje na:
–    sredstva koja će se isplatiti akcionarima na ime dividende
–    rezerve banke
–    neraspoređeni profit
Tekući gubitak se pokriva na teret:
–    neraspoređenog profita iz prethodnih godina
–    sredstavaq rezervi

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari