Odlomak

1. UVOD
Elementarni oblik svake kretne aktivnosti je POKRET.                         Pokret predstavlja osnovno sredstvo i prevashodni cilj svih oblika kretnog            ispoljavanja čovjeka. Drugim riječima, svaki rad ili bilo koja ljudska aktivnost uvi jek je izražena pokretom, odnosno kretanjem.

 

 
 1.1. O biomehanici
Specifičnost kretanja živog tijela kod koga moramo voditi računa o meha-            ničkim osobinama kretnog aspekta i o biološkim  uvjetima organizma nametnula            je specifičan pravac istraživanja i uslovila formiranje jedne savremene nauke, koja            svojim sadržajem sjedinjuje mehaniku i funkcionalnu anatomiju našla je svoj izraz            pod pojmom BIOMEHANIKA.

 

 
   1.2. Definicija biomehanike
Već iz riječi biomehanika vidimo kako se ona sastoji iz dva dijela: od pre fiksa ″bio″ i korjena riječi ″mehanika″. Prefiksom ″bio″ ukazuje se kako je biome-            hanika primjena mehanike na biološke organizme. Time imamo pravo zaključiti            kako je biomehanika nauka kojom se istražuju sile i njihov uticaj na žive organi-            zme. Ovima objašnjenjem smo se približili definiciji biomehanike koju je još             1974. godine dao Herbert Hatze : ″Biomehanika je naučna disciplina kojom se            istražuje struktura i ponašanje bioloških organizama koristeći zakone meahnike″.                        Prema tome, biomehanika proučava matematičke i fizikalne zakonitosti            koje određuju efikasnost motoričkih struktura, postupke za analizu istih, simula-            ciju i optimalizaciju kretanja, kao i postupke za utvrđivanje fizikalnih i morfolo-            ških faktora, od kojih zavisi efikasnost kretnih struktura.
U biomehanici se posebo izučavaju slijedeće oblasti:

•  medicinska biomehanika – ispituje kinetiku i dinamiku zdravog i bole-            snog čovjeka, mehanička svojstva njegovih organa i tkiva sa ciljem da se cjelo-            vitije riješe neki problemi u ortopediji, traumatologiji, hirurgiji, neurohirurgiji i            drugim oblastima medicine.

•  biomehanika rada – izgrađuje u sklopu medicine rada naučnu bazu za            realizaciju optimalnih zahtjeva radnog mjesta, kao što je, npr. konstrukcija pul-            tova i postolja mašina, izvršavanje radih zadataka uz minimalni zamor itd.

•  tehnička biomehanika – ispituje biomehaničke sisteme u cilju rješava-            nja određenih problema u tehnici, npr. konstrukcija elektronskih pomagala, iz-            rade novih materijala itd..

•  biomehanika sporta

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari