Odlomak

Tema ovog seminarskog rada je devizno tržište.

Na početku rada objasnila sam pojam deviznog tržišta kao novčane transakcije kojima se razmijenjuju ili transferišu razne vrste valuta između različitih ekonomskih subjekata ili rezidenata. Drugim riječima, devizno tržište je mjesto na kome se sučeljavaju ponuda i tražnja za različitim devizama.

Devizni kurs ima veoma važnu ulogu u ekonomiji uopšte. Istorijski posmatrano, devizni kursevi su imali veliki uticaj na nacionalne privrede, ali i na svjetsku privredu i međunarodne odnose. Zato i ne čudi što mnogi pojedinci i organizacije uključujući i najveću međunarodnu finansijsku organizaciju MMF veliki dio svojih istraživanja upravo posvetili ovoj oblasti. Sa druge strane, i pored ovako obimnih istraživanja još uvek mnoge tajne deviznih kurseva nijesu otkrivene (uzroci kretanja kurseva), pa se i danas mnogi ekonomisti bave ovim problemom.

Devizni kurs po definiciji predstavlja cijenu valute koja je izražena u domaćem novcu. Jednostavnim jezikom rečeno, devizni kurs pokazuje koliko treba platiti jedinica domaćeg novca za jednu ili sto jedinica stranog novca. Ovakav način izražavanja cena stranih valuta (kursevi valuta) se najčešće koristi. Bitno je istaći karakterističnost koju ima strani novac u odnosu na domaći novac. Naime, domaći novac na domaćem tržištu predstavlja samo mjeru vrijednosti ili mjerilo cijena kojim se izražava cena određene robe. To znači da domaći novac na domaćem tržištu nije roba, dok je strani novac na domaćem tržištu roba kao svaka druga, tako da ima i svoju cijenu, odnosno devizni kurs.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari