Odlomak

Difuzija vodene pare

Načini odvijanja procesa difuzije
vodene pare:
1. slobodno
2. kroz porozne membrane
3. kroz slobodnu površinu tečnosti (pojava
rastvaranja gasova u tečnostima)

• ukoliko su paropropustljivi, građevinski
materijali se ponašaju kao porozne membrane
• kretanje vodene pare kroz membranu prilikom
difuzije – od gušće ka ređoj sredini
• JUS definiše difuziju vodene pare kao
strujanje vodene pare kroz neki pregradni
element ili materijal usled razlike
koncentracije vodene pare, odnosno usled
razlike parcijalnih pritisaka vodene pare

• u našim klimatskim uslovima, karakteristična je
difuzija vodene pare kroz elemente i materijale
spoljnog omotača objekta u zimskim uslovima.
pravac kretanja molekula vodene pare
(zimi) unutra spolja
projektna temperatura +20oC
relativna vlažnost 60%
parcijalni pritisak 1,402 KPa
(II klimatska zona)
projektna temperatura -5oC
relativna vlažnost 90%
parcijalni pritisak 0,361 KPa
• prema standardu, proračun difuzije vodene
pare vrši se za spoljašnje građevinske
pregrade, kao i za građevinske pregrade kod
kojih je razlika parcijalnih pritisaka sa obe
strane pregrade veća od 500KPa

Parametri difuzije vodene pare
Qm – količina difundovane vodene pare kroz neku površinu A , odnosno
δ – koeficijent provodljivosti vodene pare količina vodene pare u kg koja za jedan čas prođe kroz materijal jedinične površine i
debljine, ako je razlika u koncentraciji pare na različitim površinama materijala 1KPa
• φm – difuzijski protok ili fluks vodene pare
količina vodene pare koja u jedinici vremena
prođe kroz neku površinu (brzina difuzije)
• gm (qm) – gustina difuzijskog protoka
masa vodene pare koja se u jedinici vremena
difunduje u smeru upravnom na jedinicu površine

Δ – koeficijent propustljivosti vodene pare
specifičan protok vodene pare kroz neki element
debljine d ukoliko postoji jedinična razlika
parcijalnih pritisaka sa njegovih dveju strana

otpor difuziji (analogija sa provođenjem toplote)
• kako je otpor prelaza vodene pare veoma mali,
zanemaruje se, pa je otpor difuzijskokm prolazu
jednak otporu difuzijske propustljivosti vodene
pare
• kD – koeficijent prolaza vodene pare kroz
građevinski element
• koeficijent (faktor) otpora difuziji vodene
pare – μ
svojstvo nekog materijala!!!!
• relativni (ekvivalentni) difuzni otpor vodene
pare = debljina vazdušnog sloja iste vrednosti
otpora – r
svojstvo konstrukcije!!!!

Difuzija ne izaziva štetne posledice
po građevinske elemente i materijale
sve dok je smer difuzijskog kretanja
nepromenljiv (stacionaran), osim
ukoliko nije došlo do kondenzacije
vodene pare.

Kondenzacija se javlja:
•kada je vazduh zasićen a dođe do daljeg dodavanja
vodene pare
•kada se zasićeni vazduh ohladi

Vlažnost vazduha – količina vode u obliku vodene pare u
vazduhu koja je uvek uslovljena
temperaturom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Arhitektura

Više u Fizika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese