Odlomak

O preduzeću:

BH Telecom d.d. Sarajevo je privredno društvo organizovano kao dioničko društvo, koje samostalno obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dobiti, i sa tim ciljem istupa na bh. tržištu.

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo nastalo je na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na Plan reorganizacije – promjena oblika JP BH TELECOM Sarajevo u Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (”Službene novine FBiH” broj 66/03) i Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti o promjeni oblika organizovanja Javnog preduzeća BH TELECOM Sarajevo u Dioničko društvo (”Službene novine FBiH”, broj 1/04).

Osnovni kapital Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo je podijeljen na dionice, od kojih je oko 90% vlasništvo Federacije BiH, a 10% vlasništvo PIF-ova (privatizacijskih investicionih fondova) i malih dioničara.

Društvom upravljaju dioničari, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o vrijednosnim papirima, drugim relevantnim zakonima i Statutom Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo. Dioničari imaju upravljačka i imovinska prava.

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava društva i Odbor za reviziju.

Skupštinu Društva čine dioničari.

 

 

 
Istorija
Prije rata je u BiH postojala izgrađena cjelovita telekomunikaciona infrasruiktura: telefonska mreža, telegrafska mreža i mreža za prijenos podataka. Ukupan kapacitet bh. telefonskih centrala bio je 744.000 telefonskih priključaka. Tokom rata 1992-1995. su na telekomunikacionim objektima pričinjene ogromne materijalne štete, koje su procijenjene na oko 900 miliona USD.

31. jula 1992. godine u Sarajevu je osnovano Javno preduzeće PTT saobraćaja BiH, s ciljem hitne uspostave telekomunikacionog saobraćaja, što je bilo i pitanje opstanka građana.

Preduzeće je imalo ogromnu ulogu i tokom poslijeratnih godina. Sve poslovne aktivnosti preduzeća bile su usmjerene u pravcu brzog obnavljanja, ali i modernizacije sistema telekomunikacija, kao i normalizacije djelatnosti pošte. Preduzeće je tokom nekoliko godina osiguralo neophodnu komunikaciju među ljudima, firmama i institucijama u BiH, kako bi one mogle obavljati poslove iz njihovog domena, istovremeno uvodeći na prostor Bosne i Hercegovine i savremene telekomunikacione usluge.

Odlukom Vlade Federacije BiH od 28. decembra 2001. godine, Javno preduzeće PTT saobraćaja BiH je reorganizovano i formirana su dva nova pravna subjekta: JP BH Pošta i JP BH Telecom.

12. marta 2004. godine je promijenjen oblik preduzeća, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u Dioničko društvo BH Telecom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari