Odlomak

1. Neprofitne organizacije

Slično neprofitnom sektoru veoma je teško definisati i preciznije odrediti i neprofitne organizacije koje čine njegove sastavne elemente. Osnovni problem koji se pri tome javlja sadržan je u činjenici da se u teoriji i praksi često sreću razni termini, kao i različiti aspekti s kojih se vrši posmatranje i stuktuiranje ovog sektora i njemu pripadajućih subjekata.

1.1. Pojam i karakteristike neprofitnih organizacija

Neprofitna organizacija je organizacija čiji je primarni cilj pružanje usluga društvu na neprofitnoj osnovi (koja se ne osniva radi ostvarivanja profita, nego ima neku drugu svrhu odnosno misiju). Neprofitne organizacije su “agenti humanitarnih promj
No table of contents entries found.ena”, postoje kako bi poboljšale ljudske živote, važne su za kvalitetu života u nekom društvu, na usluzi su društvu.
Da bi se određena organizacija zvala neprofitnom i da bi mogla pripadati neprofitnom sektoru ona treba da bude:

1. FORMALNA, to znači da je u potpunosti ili u izvesnoj meri institucionalizovana. U nekim razvijeni državama traži se da neprofitne organizacije imaju formalni karakter kompanija. Međutim, stavarna institucionalna realnost ovih organizacija može se ostvariti na razne načine kao žto su: stvaranje čvrste stabilnosti u organizacijskoj strukturi, redovno održavanje odgovarajućih sastanaka, izrada i primena procedura i sl.

2. NEPROFITNO ORJENTISANA, žto znači da je ostvarenje profita nije ključni poslovni cilj i da ne vrši raspodelu stečene dobiti trećim licima. Povezano s tim, neprofitne organizacije se tretiraju kao javne ustanove (subjekti) čiji osnovni cilj i zadatak nije sadržan u generisnju i podeli profita, što se inače uzima kao ključna razlika između njih i profitnih organizacija.

3. NEZAVISNA, odnosno sposobna da samostalno i u potpunosti kontroliše i upravlja svojim poslovanjem i aktivnostima. Ovakva neprofitna organizacija ima sopstvene- interne procedure za upravljanje i njen rad se ne kontroliše od neke spoljne institucije (izuzetak čine državne organizacije i agencije koje su pod nadzorom vlade i njenih finansijskih fondova)

4. DOBROVOLJNA, što znači da je u njen ukupan rad uključen određeni stepen dobrovoljnog učešća, kako u sprovođenju odgovarajućih akcija tako i u pogledu upravljanja njenim poslovima.

Opšte karakteristike neprofitnih organizacija su:

• Specifičan pravni i poreski status
• Višestruki i izraženi društveno korisni ciljevi
• Korištenje društvenih i ekonomskih metoda
• Velika usmerenost ka postavljenim ciljevima
• Dominacija usluga u poslovanju
• Poteškoće u merenju outputa-rezultata rada
• Često mala finansijska zavisnost od korisnika usluga
• Specifičan način upravljanja, odnosno uspostavljanja hijerarhijskih nivoa

Najvažnija pozitivna obiležja neprofitnih organizacija koja ih bitno razlikuju od profitnih su:

• Mogućnost dobijanja pomoći od države
• Mogućnost dobijanja raznih finansijskih, nefinansijskih i drugih priloga
• Mogućnost ostvarivanja finansijske i druge pomoći od raznih fondacija i privrednih subjekata
• Izuzeće od plaćanja ili smanjenje poreza i carina
• Osećaj doprinosa rešavanju brojnih pitanja vezanih za unapređenje društva i sl.

Za razliku od profitnih-privrednih subjekata, dominantan do neprofitnih organizacija još uvek nema:
• Vlastiti interes koji proističe iz vlasništva
• Precizan barometar poslovnog uspeha
• Snažnu lokalnu, regionalnu i nacionalnu konkurenciju koja bi ih prisiljavala na veću efikasnost u radu i pružanju kvalitetnijih usluga

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari