Odlomak

UVOD
Predmet ekonomskih doktrina kao naučno-nastavne discipline predstavlja
analizu ekonomske misli od najstarijih vremena do danas. Za razliku od ostalih
ekonomskih disciplina, Ekonomske doktrine izučavaju genezu i razvoj ekonomskih
ideja.
To znači da njen predmet istraživanja nije samo jedan problem, već svi osnovni
ekonomski problemi, nije samo jedna ekonomska teorija odnosno jedan teorijski sistem,
već veliki broj teorija, sistema i shvatanja. Analiza razvoja konomske misli podrazumeva
hronološki pregled teorijskih sistema pojedinih škola, pravaca i njihovih predstavnika,
kritičku analizu njihovih shvatanja i isticanje onih doprinosa koji su uticali i dalje utiču na
formiranje glavnog toka ekonomske misli, uz naznaku onih koji su ostali izvan osnovnog
toka.
Zato, pored prikaza osnovnih ideja pojedinih škola i njihovih predstavnika,
predmet obuhvata i komparativnu analizu različitih teorija i škola. Komparativna analiza,
pored ukazivanja na specifičnosti i isključivosti pojedinih škola, ističe i njihovu
komplementarnost po pojedinim pitanjima. I mada predmet Ekonomskih doktrina nije
istorija ekonomskih dogaĎaja, niti životna priča pojedinih ekonomista, niti njihova
intelektualna evolucija ili njihovi politički i filozofski stavovi, već njihova teorijska
shvatanja ekonomskih problema, svi ovi faktori su manje ili više uticali na njihovo idejno
formiranje.
Zato, u cilju boljeg razumevanja prirode i suštine pojedinih teorija i škola,
potrebno ih je sagledati u okviru stvarnih (društveno-ekonomskih) i idejnih okolnosti
njihovog nastanka i razvoja. (Katarina, S. 2008.)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese