Odlomak

U V O D

Elektronsko poslovanje je novi način poslovanja koji donosi mnoštvo posebnih pogodnosti. Označava svaku vrstu razmene poslovnih transakcija u kojoj strane učestvuju elektronskim putem, preko računarskih mreža, umesto razmene klasičnih dokumenata ili direktnih fizičkih kontakata. Iako je elektronsko poslovanje najčešće bazirano na web tehnologijama, definicije koje govore o elektronskom poslovanju kao poslovanju preko Interneta su delimično tačne. Elektronsko poslovanje je svako poslovanje koje se oslanja na informacioni sistem. Informacioni sistem može da se razume kao baza podataka koja je dostupna na lokalnoj ili globalnoj mreži.
Novi koncept koji donosi elektronsko poslovanje ne donosi i zagarantovan uspeh. Uspeh elektronskog poslovanja se zasniva na doslednoj primeni procedura. Pravila koja važe u klasičnom poslovanju, važe i ovde. U osnovi mora da se nalazi dobra strategija, dosledno izvršavanje procedura i logična i funkcionalna struktura.. Rezultati primene elektronskog poslovanja omogućavaju preduzeću da na vreme i na pravi način zauzme svoje mesto na najvećem svetskom tržištu (Internetu). Onaj koji poseduje znanje biće lider onih koji manje znaju i vodiće ih putem uspeha. Preduslov uspeha je kvalitet poslovanja, a to se postiže kroz doslednu upotrebu baze znanja koja je u osnovi elektronskog poslovanja i procedura koje su u okviru elektronskog poslovanja definisane. Elektronsko poslovanje smanjuje troškove i utrošak vremena i olakšava ukupan proces poslovanja.
U ovom radu ću pisati o osnovnim oblicima elektronskog poslovanja.

 

 

 
POJAM ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

E-poslovanje se pojavilo početkom 70-ih godina prošlog veka, ali je ubrzani razvoj doživelo u poslednjih deset godina. Masovni razvoj i primena interneta uticali su na motivaciju sve većeg broja korisnika da, da u potrazi za ekonomičnijim i efikasnijim radom, koriste i mogućnosti koje pruža e-poslovanje.
Jednu od prvih definicija e-poslovanja dala je kompanija IBM koja glasi „E- poslovanje je transformacija ključnih poslovnih procesa upotrebom internet tehnologija“
Pored ove definicije postoji još nekoliko drugih a to su;1
„E-poslovanje je korišćenje interneta i drugih informacionih tehnologija da bi se pospešila trgovina i poboljšale performanse organizacije“
„E- poslovanje je razmena informacija elektronskim putem u okviru organizacije i eksternih stejkholdera u cilju podržavanja kompletnog opsega poslovnih procesa“

Cilj uvođenja e-poslovanja je poboljšanje konkurentnosti organizacije pomoću pravovremenih i inovativnih informacija i savremenih komunikacionih tehnologija u samoj organizaciji, ali i u vezama između organizacija i njenih poslovnih partnera i potrošača. E- poslovanje ne znači samo korišćenje komunikacionih i informacionih tehnologija u automatizaciji postojećih poslovnih procesa, već i upotrebu savremenih tehnologija da bi se promenili poslovni procesi i povećala njihova efikasnost.

Bitne tendencije u e-poslovanju su: povećanje brzine promene u poslovanju, smanjenje značaja udaljenosti kao parametara u poslovanju, smanjenje vremenskih disproporcija, globalno tržište, veština upravljanja, značajne promene odnosa od prodavca ka kupcu, globalizacija tržišta, otvorenost sistema, interdisciplinarnost i zaštita intelektualne svojine.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese