Odlomak

Faze privrednog procesa

Uvod

Ljudi žive i opstaju zahvaljujući tome što troše raznovrsna dobra pomoću kojih podmiruju svoje potrebe. Ukoliko te potrebe ne mogu da se zadovolje prisvajanjem slobodnih materijalnih dobara, tj. takvih dobara koja se nalaze u prirodi i koja ne zahtevaju nikakve troškove radi pribavljanja, tada ljudi moraju da organizuju posebnu aktivnost radi njihovog stvaranja. Ta aktivnost naziva se ekonomskom aktivnošću, jer ona ne podrazumeva samo proces stvaranja materijalnih dobara, nego i njihovu raspodelu na sve članove jednog društva.

Potrebe ljudi uslovljavaju proizvodnju. Ali, većina potreba se potrošnjom određenog dobra ponovo javlja. Dakle, da bi ljudi živeli, moraju neprekidno da troše materijalna dobra. Kako se materijalna dobra uglavnom ne nalaze gotova u prirodi, moraju da se proizvode, a neprekidna potrošnja dobara zahteva neprekidnu proizvodnju. Proces proizvodnje koji se neprekidno obnavlja naziva se privredni proces ili reprodukcija. On je nužan i neophodan jer omogućuje neprekidnu proizvodnju materijalnih dobara namenjenih za opstanak i razvoj ljudskog društva.
Ovaj rad će se upravo pozabaviti fenomenom privrednog procesa. Najpre će pažnja biti usmerena na  njegove zakonitosti, a zatim na četiri njegove faze – proizvodnju, raspodelu, razmenu i potrošnju, pri čemu će se svakoj od ovih faza pokloniti posebna pažnja.

 

 

 
Privredni proces i njegove zakonitosti

Fizički (fiziološki) opstanak čoveka nameće potrebu kontinuirane potrošnje. Ta potrošnja i zadovoljavanje potrebe je pretpostavka opstanka. Da bi se potrebe kontinuirano mogle zadovoljavati neophodno je stalno proizvoditi određena dobra kojima možemo zadovoljiti te potrebe.  Proces proizvodnje kao stalno obnavljanje zove se privredni proces ili reprodukcija. Ovaj proces se ostvaruje u svakom preduzeću, zadruzi, na seljačkim gazdinstvima i u celokupnoj nacionalnoj privredi.

Potrebe se ne mogu definitivno zadovljiti, tako da jednom potpuno podmirene potrebe ponovo postaju aktuelne nakon nekog vremena. Obnavljanje potreba zahteva od privredne aktivnosti da se i ona obnavlja i da se vreme njenog obnavljanja prilagodi periodima ponovnog javljanja potreba. Prvu fazu privrednog procesa čini proizvodnja. Privredni proces ili reprodukcija započinje proizvodnjom, sledi je zatim faza raspodele u proizvodnji stvorenih dobara. Nakon toga dolazi razmena koja predstavlja način pribavljanja drugih dobara koja su neophodna za zadovoljavanje različitih potreba. Nakon što su kroz razmenu pribavljena i druga neophodna dobra, tek tada počinje njihovo korišćenje, tj. potrošnja ili zadovoljavanje potreba. Usklađivanje periodičnog karaktera privredne aktivnosti i periodičnog obnavljanja potreba zahteva posebne mehanizme za usklađivanje u oblasti raspodele i razmene roba.

Iako se proizvodnja roba tumači kao dominantna privredna aktivnost, ona se mora povezivati sa raspodelom i razmenom da bi se, konačno, u potrošnji ostvario cilj privredne aktivnosti. Potrošnja zbog periodičnog karaktera potreba ponovo motiviše pokretanje proizvodnje, tako da se formira neprekidan kružni tok roba i potreba u privrednom životu .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese