Odlomak

UVOD

Analiza finansijske ravnoteže i neravnoteže preduzeća omogućava ocenjivanje stepena likvidnosti preduzeća kao i uslova za održavanje likvidnosti, što predstavlja u stvari ocenu finansijske situacije preduzeća u užem smislu. Pri tome, ocena finansijske situacije preduzeća u širem smislu zahteva i analizu zaduženosti preduzeća. Analogno tome, izlaganja u okviru ovog poglavlja rada biće usredsređena na prikaz problematike finansijske ravnoteže i neravnoteže, kao i pitanja zaduženosti i solventnosti preduzeća. Takođe, iz čisto metodoloških razloga ovde apstrahujemo uticaj činilaca koji se odnose na održavanje realne vrednosti sopstvenog kapitala i reprodukcionu sposobnost preduzeća. Na ovaj način, ujedno smo postavili i osnovni analitički okvir posmatranja problema u okviru ove posebno značajne tačke rada.

U skladu sa postavljenim analitičkim okvirom posmatranja pojava, proizilazi da je finansijski položaj preduzeća predominantno određen stanjem finansijske ravnoteže,kao i stanjem zaduženosti i solventnosti preduzeća. Pri tome, treba razlikovati dobar, prihvatljiv i loš finansijski položaj preduzeća. Finansijski položaj preduzeća je dobar ako finansijska ravnoteža obezbeđuje sigurnost u održavanju likvidnosti preduzeća i ako je njegova zaduženost takva da obezbeđuje potpunu nezavisnost preduzeća i dobru sigurnost njegovih poverilaca uz istovremeno postojanje solventnosti preduzeća. Finansijski položaj preduzeća je prihvatljiv ako finansijska ravnoteža omogućava održavanje likvidnosti preduzeća, ali bez sigurnosti, i ako je njegova zaduženost takva da preduzeću obezbeđuje relativnu nezavisnost i relativnu sigurnost njegovih poverilaca uz istovremeno postojanje solventnosti preduzeća. Finansijski položaj preduzeća je loš ako finansijska ravnoteža ne omogućava održavanje likvidnosti preduzeća i ako je njegova zaduženost takva da ne obezbeđuje nezavisnost preduzeća i sigurnost njegovih poverilaca uz istovrmeno prisustvo veoma kritične solventnosti preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari