Odlomak

1. PARNIČNI POSTUPAK

2. POSEBNI PARNIČNI POSTUPCI:
A. Postupak za smetanje posjeda,
B. Postupak za izdavanje platnog naloga,
C. Postupak u bračnim sporovima,
D. Postupak u privrednim sporovima i
E. Postupak za objavljivanje ispravke informacije.

3. VANPARNIČNI POSTUPCI:
A. Ostavinski postupak,
B. Postupak za proglašenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti,
C. Postupak za davanje dozvole za stupanje u brak,
D. Postupak za lišenje poslovne sposobnosti,
E. Postupak amortizacije isprava,
F. Postupak za uređenje međa i
G. Postupak za razvrgnuće suvlasničke zajednice.

4. IZVRŠNO PROCESNO PRAVO:
A. Izvršni postupak i
B. Postupak obezbeđenja.

Parnični postupak i posebni parnični postupci regulisani su Zakonom o parničnom postupku od 1976. god. (SFRJ), vanparnični postupci regulisani su Zakonom o vanparničnom postupku BiH od 1989. god.,a izvršno procesno pravo regulisano je zakonom o izvršnom postupku od 1978. god. (SFRJ).

 

 

 
PARNIČNI POSTUPAK

NAČELA PARNIČNOG POSTUPKA

Načelo dispozicije i oficijelnosti

To je najvažnije načelo parničnog postupka,a znači da u parničnom posupku dolazi do izražaja volja stranaka. Stranke utiču na tok parničnog postupka. Načelo dispozicije u parnici ogleda se u sljedećem:
A) u pokretanju parničnog postupka: parnični postupak se nikada ne pokreće po službenoj dužnosti, već uvijek na inicijativu stranaka, tj. podnošenjem tužbe sudu. Poznata je maksima: Nemo iudex sine actor – Nema parnice bez tužioca.

B) u disponiranju tužbenim zahtjevom. Tako npr. tužilac može da se odrekne tužbenog zahtjeva, a tuženi može da prizna tužbeni zahtjev. Stranke, takođe, mogu sklopiti sudsko poravnanje. Od pravila da je načelo dispozicije najvažnije načelo postoji izuzetak u bračnim i paternitetskim sporovima i sporovima iz autorskog prava gdje se primjenjuje načelo oficijelnosi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari