Odlomak

Nivo buke je u stalnom porastu u životnoj i radnoj sredini. Procenjuje se da je značajan broj stanovnika Srbije izložen negativnim efektima buke iz različitih izvora. Mašine i mašinska oprema koja se koristi u industriji spadaju u grupa stacionarnih izvora buke koji generišu buku na radnom mestu ali, takođe, mogu generisati značajne nivoe buke i u okruženju fabričke hale, na otvorenom prostoru. Generisana buka je uglavnom zavisna od snage mašine. Mašinska oprema uklјučuje mašine koje se koriste u industrijske svrhe kao što su: motori, kompresori, kotlovi, pumpe, transformatori, generatori, kule za hlađenje i ventilaciona oprema.
Glavni mehanizmi generisanja buke mogu se podeliti na mehaničke (zupčasti prenos, ležajevi, kaišni prenos, ventilatori i druge rotacione komponente), aerodinamičke (protok fluida – vazduha ili neke tečnosti) i magnetne (magnetostrikcija i periodične sile između statora i rotora).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari