Odlomak

Uvod

Krajem 19.veka, kada su transportna sredstva počela svoj brzi razvoj, logistika se sastojala, praktično samo od transporta. Tada nije postojao telefaks, a ni internet. Prenos podataka ili dokumenata je bio ograničen na fizički prenos postojećim transportnim sredstvima, što je bilo mnogo sporo. U takvim okolnostima nije bilo ni govora o formiranju informacionog sistema sa karakteristikama kakve danas poznajemo.
Razvojem telefona i telefaksa, a kasnije i internet, nastaje očigledna potreba, odnosno mogućnost za upravljanjem tokovima informacija.
Informacija (lat. informare, engl. information) nastaje obradom podataka kojima se daje određeno značenje. Podacima se daje značenje uspostavljanjem međusobnih veza tako da oni mogu biti korisni ako su veze tačne. Povezivanjem, obradom ili organizacijom podataka za bolje shvatanje i korišćenje, dobija se informacija. Svaka informacija se odnosi na određeni objekat i daje odgovor na pitanja: ko, šta, gde i kako.
Informacije pre svega postoje da smanje neizvesnost nekog događaja, znači da informacije imaju vrednost, jer utiču na ishod događaja gledano statistički. Informacija je veoma važna sa aspekta sagledavanja potreba i zadovoljstva klijenata, koja je od predsudnog značaja za ostvarivanje profita. Samim tim, veoma je bitno da informacija bude tačna i pravovremena i da može da se primeni. Kao i svuda oko nas, informacija je od presudnog značaja za rešavanje mnogih problema u različitim oblastima u životu, a naše istraživanje se odnosi na značaj informacija u lancu snabdevanja.
1. Informacioni model

Informacioni model upravljanja lancem snabdevanja teži snižavanju troškova putem unapređenja informacionih veza između proizvođača I dobavljača, kao i unutar samog proizvodnog preduzeća. Javljaju se novi načini razmene informacija u čijem središtu su računari i računarske mreže sa posebnim naglaskom na internet. Electronic Data Interchange (EDI) je jedan od prvih primera unapređenja komunikacije između preduzeća. Problem za efikasniju razmenu informacija je nedostatak integrisanog softera za komunikaciju i unutar jednog preduzeća I između dva preduzeća. U svetu je trenutno aktuelno intezivno ulaganje napora na standardizovanom definisanju structure podataka i procesa razmene informacija. Kao rezultat se očekuje standardizacija procesa razmene podataka duž celog lanca snabdevanja.
Značaj informacionih tokova u lancu snabdevanja se može podeliti u dva pravca:
• informacije kao logistički resurs
• Informacione tehnologije kao factor konkurentnosti

Informacija je resurs koji se koristi za donošenje odluka u cilju povećanja logističke efektivnosti, i fleksibilnosti. Informacioni tokovi omogućavaju brži odgovor na zahteve kupca, bolje upravljanje proizvodnjom, određivanje neophodnog nivoa zaliha, planiranje transportnih tokova i drigo.
Kako bi se postigla veća vrednost celokupne mreže lanaca snabdevanja potrebno je pre svega dobro upravljanje istim. Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija i interneta utiče na upravljanja lancima snadbevanja, omogućavajući dobru komunikaciju između kompanija i organizacija. Cilj svake kompanije je smanjenje troskova i unapredjenje procesa, što se svakako ostvaruje primenom informacionih tehnologija. Što ujedno omogućava organizacijama da lanac snabdevanja posmatraju kao izvor konkurentske prednosti, a to će dovesti do unapredjenja brzine protoka u lancima snabdevanja, efikasnosti i kvaliteta usluge korisnicima.

1.1. Informacioni alati u lancu snadbevanja
Organizacija mora da prihvati tehnologije koje mogu efikasno upravljati i nadzirati njihov lanac snabdevanja, pa smo na osnovu tvdnji pojedinih autora u leraturama koje smo korisitili kao izvore informacija za naš rad, uvideli da mnogi od njih opisuju upotrebu informacionoh alata u lancu, a generalno se izdvajau tri uticaja interneta na lanac snabdevanja. Prvi se ogleda u lakšoj upotrebi sistema za planiranje resursa, drugi ukazuje na razmenu informacij, a treći razmatra mogućnost integracije razmene informacija i donošenja odluka kroz lanac snabdevanja. Naveli smo samo neke od teorija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese