Odlomak

OPERATIVNA REVIZIJA
1. Definišite internu reviziju?
Interna revizija je nezavisna, objektivna i savetodavna aktivnost, ustanovljena da poveća vrednost i unapredi aktivnosti organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeva definisanjem i primenom sistematskog pristupa proceni i unapređenju upravljanja rizikom, kontrolama i upravljačkim procesima.

2. Osnovni cilj interne revizije?
Osnovni cilj interne revizije je da identifikuje rizike kojima je organizacija izložena, da vrednuje postojeći sistem interne kontrole, da sve uveri da on funkcioniše na adekvatan način i u skladu sa politikama i procedurama organizacije, da rukovodstvu daje preporuke i prati njihovu realizaciju, da ocenjuje efektivnost i efikasnost radnih procesa.

3. Značaj uloge interne revizije?
Za ostvarivanje ciljeva preduzeća bitno je donostiti kvalitetne odluke, a one se temelje na kvalitetnim informacijama. Upravo interna revizija može da obezbedi takve informacije, i da proverava postojeći informacioni sistem preduzeća. Uloga interne ravizije je značajna, pre svega, sa stanovišta zaštite interesa vlasnika kapitala i stvaranja objektivne informacione baze za potrebe racionalnog odlučivanja.

4. Promena uloge interne revizije?
U svom nastanku interna revizija se bavila ispitivanjem i izražavanjem mišljenja o realnosti finansijskih izveštaja, ali danas ona ispituje celokupno poslovanje preduzeća sa ciljem utvrđivanja usklađenosti poslovanja preduzeća sa unapred postavljenim kriterijumima, ocenjivanjem mogućih rizika u pojedinim područjima poslovanja, davanjem saveta i preporuka menadžmentu o mogućnostima upravljanja tim rizicima, putem organizovanja efikasnog sistema internih kontrola.

5. Šta predstavljaju standardi interne revizije?
Standardi predstavljaju kriterijume za procenjivanje i merenje poslovanja jedinice za internu reviziju, a namenjeni su predstavljanju prakse interne revizije onakvom kakva bi ona trebala da bude. Standardi su oblikovani za upotrebu celokupne profesije interne revizije u svim vrstama organizacija u kojima rade interni revizori. Međunarodni standardi za profesionalnu praksu IIA sa sedištem na Floridi SAD, je 1978. godine objavio prve STANDARDE za profesionalno obavljanje interne revizije, a druge standarde je izdao 1. januara 2002. godine pod nazivom Međunarodni standardi za profesionalnu praksu interne revizije.

6. Vizija instituta internih revizora?
Institut internih revizora će biti svetska vodilja za profesiju interne revizije: preporučujući njenu korisnost, promovišući najbolju praksu i obezbeđujući izuzetan servis za njegove članove.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese