Odlomak

Uvod

Internet je uspeo više nego ijedno drugo savremeno tehnološko otkriće toliko da lakša čovekov život, da mnogi bez obzira da li je u pitanju posao ili zabava, počevši od novinara, preko studenata do poslovnih ljudi, ne mogu ni da zamisle svakondnevni život bez istog.
Razvoj tehnike i tehnologije donosi i bezbroj novih mogućnosti, olakšanu komunikaciju i veliki broj poslova, ali sa druge strane mora se voditi računa da se granica korišćenja računara i interneta ne pređe.
Ukoliko nešto istražujemo ili nekoga želimo da obradujemo poklonom, a da pritom ne morate da razmišljate o vremenskim prilikama na putu do biblioteke ili prodavnice – ništa lakše, možemo da koristimo interent i njegove mogućnosti. Ako želimo da reklamiramo svoje usluge ili pročitamo novu knjigu, novine, slušate omiljenu radio stanicu ili pogledate neki film, savim jednostavno. Vreme, daljina pa i novac nam više neće predstavljati problem jer internet sa par kuckanja po tastaturi računara, mobilnog telefona ili PDA uređaja omogućava da mi svetu i nama svet i informacije na njemu postanu lako dostupne.

Ne treba zanemariti ni to da, čovek kao socijalno biće ima izraženu potrebu za komuniciranjem i društvom. A internet više, lakše i brže nego i jedan drugi medij ili sredstvo do sad ljudima kao jedinkama pruža osećaj pripadnosti zajednici koja ih prihvata bez obzira na mane, pol, rasu ili starost. Stvaran život pun je granica i strogih pravila, kojih na internetu skoro i da nema. Međutim, kao i uvek i u svemu, ukoliko je čovek neumeren i ako ovu bogatu ponudu raznolikog sadržaja koji se neprestano menja i obogaćuje, prihvati kao činjenicu – da je i njegov lični život samo uz internet isto tako sadržajan, bogat i atraktivan, dolazimo do problema. Problema sa porodicom, okolinom pa u krajnjoj liniji i sa sami sobom. Zаvisnost od internetа je temа o kojoj se dostа rаsprаvljа u nаučnim krugovimа i medijimа, аli je njen stаtus i dаlje nezvаničаn: nije obuhvаćenа zvаničnom klаsifikаcijom psihičkih poremećаjа.
Cyber psihologija

Cyber psihologija je jedna potpuno nova oblast psihologije za koju se još uvek ne može tačno reći sa sigurnošću, gde joj je početak, a gde kraj, šta sve obuhvata a šta ne i kako je uklopiti u standardne okvire i oblasti psihologije (klinička, kognitivna, socijalna, primenjena, industrijska itd). Istina je da ona prožima sve ove grane – isto tako ona čini i jedinstvenu celinu karakterisanu skupom svih ponašanja i interakcija koje se odvijaju ili u virtualnom – Cyber prostoru ili kroz naše interakcije sa tehnologijama.

Interakcije koje gledamo su one između ljudi (naročito postale aktuelne sada sa društvenim mrežama, mada su meni i IRC i forumi imali svoju čar..), kao i one između ljudi i kompjuterskog interfejsa, posebno značajne dizajnerima i developerima kojima je nekada teško da razumeju da oni nisu merilo usability-ja sajta već korisnici kojima je sajt namenjen.

Engleskim jezikom rečeno imamo dve velike oblasti – human computer interaction i computer based communication. Neki autori će Cyber psihologiju poistovetiti sa jednom ili drugom oblašću, ali još uvek je sve tu nedovoljno definisano, pa će se naći različita viđenja situacije.

Generalno, deo vezan za kompjuterski posredovane komunikacije spada u domen socijalne psihologije i najbliži je psihologiji medija; deo vezan za human computer interaction nalazi se primarno u domenu kognitivne psihologije.

Oblast psihologije interneta još uvek nema ni izbliza definisane granice, kako u odnosu na matičnu nauku i njene poddiscipline, tako i prema ostalim srodnim društvenim naukama i njihovim Cyber pandanima. U referentnoj literaturi moguće je tako naći mnoštvo autora koji pišući pod firmom Cyber sociologije, antrpologije ili filozofije, pa i Cyber kulture uopšte, zalaze duboko u domen psiholoških pojava i problema. Naučnici koji deluju na ovom polju, čak i ne pokazuju zainteresovanost da domen svog rada jasno omeđe, sistematizuju i definišu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari