Odlomak

UVOD

Javne nabavke (en, public procurement) predstavljaju postupak u kojem država, kao naručilac, nabavlja dobra i usluge od drugih subjekata na tržištu. U današnjem vremenu, javne nabavke su poprimile veliki značaj na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Javne nabavke predstavljaju jednu sistematizovanu cijelinu, odnosno skup pravila, propisa i normativa po kojima su državni organi, organi jedinica lokalnih samouprava, javne službe, privredna društva i pravna lica koja vrše poslove od javnog interesa (a koji se finansiraju sa više od 50% iz sredstava budžeta ili u kojima država posjeduje više od 50% akcija) dužni postupati. Stoga, možemo reći da Javne nabavke sve više poprimaju oblik posebne naučne discipline koja sadrži kako elemente ekonomskih, tako pravnih i političkih nauka.
Države, kao naručioci, su veoma poželjne za ponuđače, jer se njihova potražnja za dobrima mjeri u velikim količinama, i pouzdani su garanti plaćanja.

Stoga se i postavlja pitanje transparentnosti javnih nabavki, postupka u kojem se odvijaju, i na koji način se može održati konkurencija pri konkurisanju za tako lukrativne transakcije poput: nabavke ljekova, oružja, tehnoloških sredstava, itd. Takođe, cilj javnih nabavki je zadovoljenje javnog interesa, što može biti nekada diskutabilno, i instrumenti da se konzistentnost u ostvarivanju tog cilja moraju biti veoma razvijeni, da bi se broj potencijalnih neadekvatnih transakcija od strane države smanjio na najmanji mogući nivo.

Da bi se postupak javnih nabavki izvršio što efikasnije, sa minimumom utrošenih sredstava, a da pritom kao pravni posao ne krši pomenuta načela, potrebno je imati organizovanu aparaturu i sistem kontrole koji će ostvariti ove kriterijume. U BiH, ova aparatura se sastoji od Agencija za javne nabavke, Ureda za razmatranje žalbi, Ministarstva finasija Republike Srpske, Ministarstva finansija i trezora BiH i Federalnog ministarstva finansija i u ovom radu će se detaljno analizirati njihov rad, primjena Zakona i drugih propisa koji uređuju ovu materiju.

Saglasno opštim propisima o državnoj upravi u Republici Srpskoj i BiH, za kreiranje politike u oblasti javnih nabavki nadležna je Vlada RS i BiH.
Poslove za Vladu u ovoj oblasti vrše Ministarstvo finansija i Agencija za javne nabavke. Ministarstvo finansija, kao resorno, u oblasti javnih nabavki u saradnji sa  Agencijom za javne nabavke, vrši poslove državne uprave koji se odnose na predlaganje unutrašnje i spoljne politike, vođenje razvojne politike i normativna djelatnost (priprema zakona i podzakonskih akata).
Kontrola postupaka javne nabavke data je u nadležnost Komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki. Agencija za javne nabavke vrši kontinuirani monitoring javnih nabavki, preventivno instruktivnih nadzora i obezbjeđuje uslove za konkuretno i transparentno djelovanje svih učesnika u procesima javnih nabavki i stvara uslove za uvođenje eloktronskog sistema javnih nabavki.
Pored gore pomenutih glavnih institucija u sistemu javnih nabavki treba pomenuti i organe državne uprave koji su indirektno vezani za oblast javnih nabavki, i to su: Ured za razmatranje žalbi (URŽ) i Suda BiH.
Javne nabavke u EU predstavljaju značajno tržište. Prema procjenama Evropske Komisije, ukupna vrijednost javnih nabavki iznosi 16% bruto društvenog  proizvoda Unije.
Cilj Javnih nabavki jeste da se omogući efikasna javna potrošnja, odnosno da se pomogne javnim organima da nabavljaju proizvode, usluge i radove boljeg kvaliteta za nižu cijenu. Primjena adekvatnih postupaka javnih nabavki i velika konkurencija kada su u pitanju javni ugovori značajno umanjuje cijene. Rezultat toga je da se novac poreskih obveznika efikasnije troši, poboljšava se ekonomski razvoj, stvaraju novi uslovi i bolja konkurentnost.

Obzirom da se značajan obim javne potrošnje vrši preko sistema javnih nabavki, samo funkcionalan sistem nabavki osigurava efikasno trošenje novca poreskih obveznika. Najvažniji, ključni principi od kojih zavisi efikasnost javnih nabavki su ekonomičnost i efikasnost upotrebe javnih sredstava, obezbjeđivanje konkurencije, transparetnost i ravnopravnost (načela Zakona o javnim nabavkama).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari