Odlomak

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Policija ima ovaj kodeks policijske etike (u daljem tekstu: Kodeks) radi ostvarivanja najviših

nacionalnih i međunarodnih standarda policijskog postupanja i podrške vladavini prava.

Član 2.

Policijski službenici obavljaju policijske poslove u skladu sa zakonom i međunarodnim

standardima koje je Republika Srbija prihvatila, rukovodeći se ciljevima policije u demokratskom

društvu i principom vladavine prava.

Glavni ciljevi policije, kao i policijskih službenika, jesu održavanje javnog reda i sprovođenje

zakona, zaštita i poštovanje  ljudskih prava, prevencija i otkrivanje krivičnih dela i drugi vidovi

borbe protiv kriminala, pružanje pomoći i služenje ljudima u skladu sa Ustavom i zakonom.

Član 3.

U obavljanju policijskih poslova i obuci za njihovo obavljanje, odnosno izvršavanju zakona i

drugih propisa, policijski službenici i drugi pripadnici policije rukovode se etičkim principima

utvrđenim ovim nacionalnim Kodeksom, u skladu sa Evropskim kodeksom policijske etike  –

Preporukom (2001)10 koju je usvojio Komitet ministara Saveta Evrope 19. septembra 2001.

godine (u daljem tekstu: Evropski kodeks).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese