Odlomak

‘- UVOD –
K
rivično procesno pravo je grana krivično pravnih nauka koja se odnosi na krivični postupak. Prema tome, krivični postupak (krivični proces) je predmet (objekt) krivičnog procesnog prava. U krivičnom postupku država, preko državnih organa i nekih drugih lica, preduzima na odgovarajući nacin ceo niz radnji da bi u konkretnom slučaju, ako postoji sumnja da je izvršeno krivično delo, primenila odredbe materijalnog krivičnog prava.

Sprovođenje bilo kakavog krivičnog postupka podrazumeva prisustvo velikog broja ljudi, kao što su sudija, tužilac, okrivljeni, svedoci, veštaci, itd.Sva ova lica se nazivaju jednim imenom – krivčno procesni subjekti. Glavna karakteristika ovih lica(fizička ili pravna),se ogleda u krivičnom postupku gde oni poseduju određena prava i obaveze. Krivično-procesni subjekti su ključni u rasvetljavanju i rešavanju krivične stvari, a samim tim, ostvaruju krivičnopravnu zaštitu države i njenih građana od kriminaliteta.

Na ovom seminarskom radu,bavićemo se krivično procesnim subjektima,koji inače igraju važnu ulogu u rešavanju krivične stvari. Detaljnije ćemo govoriti o vrstama krivično procesnim subjektima,njihovim međusobnim odnosima,kao i njihovim načelima.
1. POJAM KRIVIČNO-PROCESNIH
SUBJEKATA

Proučavanje pojma krivično-procesnih subjekata zahteva prethodno pojašnjenje glavnih krivično-procesnih funkcija. To su funkcije bez kojih ne bi mogao da se odvija krivični postupak. To se odnosi pre svega na krivični sud, odbranu i suđenje.

Do pojma glavnih krivično-procesnih subjekata dolazimo povezivanjem glavnih procesnih funkcija sa subjektima koji te funkcije vrše. Stoga možemo reći da su glavni krivično-procesni subjekti oni učesnici u krivičnom postupku bez kojih se krivični postupak ne bi mogao pokrenuti ni trajati. Znamo da su to nosioci glavnih procesnih funkcija, pa glavnim krivično-procesnim subjetima nazivamo tužioca, okrivljenog i sud .

S obzirom da se pojam subjekta uopšte odnosi na osobu koja ima određena
prava i obaveze, možemo zaključiti da uz glavne subjekte,u postupku postoje i drugi krivično-procesni subjekti. Takve subjekte koji nisu nosioci glavnih procesnih funkcija, nazivamo sporednim krivično-procesnim subjektima.

Sva lica koja učestvuju u krivičnom postupku nisu procesni subjekti.Naziv krivično-pravnog subjekata imaju samo učesnici u krivičnom postupku koji stupaju u krivično-procesno pravni odnos i u njemu vrše procesno-pravnu funkciju – suđenja, gonjenja,i odbrane(procesni subjekti u užem smislu),ili imaju određena druga prava i obaveza – npr. oštećeni(procesni subjekat u širem smislu). Prema tome,procesni subjekt je subjekt krivično-procesnog odnosa.

Krivično-procesni subjekti su, dakle, procesno sposobna fizička ili pravna lica koja na osnovu zakonom predviđenih prava i dužnosti u krivičnom postupku,preduzimanjem određenih radnji, stupaju u krivično-procesni,odnosno doprinose ostvarivanju krivično-pravnog zadatka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Krivicno pravo Djuro Djurovic
  • Školska godina: Djuro Djurovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Jagodina,  Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese