Odlomak

Važenje krivičnog zakonodavstva RS (vremensko, prostorno i personalno)

Vremensko važenje krivičnog zakonodavstva označava da se na učinioca krivičnog dela primenjuje zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela. Ukoliko je posle izvršenja krivičnog dela jednom ili više puta promenjen krivični zakon, primenjivaće se zakon koji je najblaži za učinioca. Prostorno važenje označava da se krivično zakonodavstvo Republike Srbije primenjuje na svakog ko ne njenoj teritoriji učini krivično delo. Pod teritorijom Republike Srbije računa se i vazduhoplov, bilo da je vojni ili civilni, pa se na učinioca primenjuje krivični zakon RS bez obzira da li krivično delo učinjeno u letu i bez obzira gde se vazduhoplov nalazio u vreme izvršenja krivičnog dela. Krivično zakonodavstvo važi za svakog ko u inostranstvu učini krivično delo koje se odnosi na ugrožavanje nezavisnosti, priznavanje kapitulacije ili okupacije, ugrožavanje teritorijalne celine, napad na ustavno uređenje, ubistvo naših najviših predstavnika, oružana pobuna, terorizam, sabotaža, diverzija, špijunaža i td…
Personalno važenje krivičnog zakonodavstva označava da krivično zakonodavstvo RS važi za stranca koji van teritorije Srbije učini prema njoj ili njenom državljaninu krivično delo, ako se zatekne na teritoriji Srbije ili bude ekstradiran.

 

 

 

 

Pojam krivičnog dela

Krivično delo je ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je pritivpravno i koje je skrivljeno.
Nema krivičnog dela ukoliko je isključena PROTIVPRAVNOST ili KRIVICA, iako postoje sva obeležja krivičnog dela određena zakonom.
Pored navedenih objektivnih elemenata,potrebno je da postoje i subjektivna obeležja i to: da je delo učinjno sa UMIŠLJAJEM ili IZ NEHATA.

 

 

 

 

Osnovna obeležja krivičnog dela

Osnovna obeležja krivičnog dela su: radnja izvršenja, posledica, društvena opasnost dela, protivpravnost i krivica učinioca. Pod radnjom izvršenja poodrazumeva se ponašanje učinioca krivičnog dela zbog koga je došlo do izvršenja istog, bilo činjenjem ili propuštanjem. Radnja izvršenja krivičnog dela je samo ona kojom se izvršava krivično delo i koja je sadržana u opisu krivičnog dela. Na primer kod krivičnog dela krađe radnja izvršenja sastoji se u oduzimanju tuđe pokretne stvari. Posledica je ne samo pretpostavka krivičnog dela, njegove društvene opasnosti, već postojanje krivičnog dela kao društveno opasnog. Bez posledice nema krivičnog dela zbog nepostojanja društvene opasnosti.Društveno opasno delo je ono delo koje ugrožava ili povređuje određena pravna dobra, državu ili društvenu zajednicu kao celinu odnosno pojedinca, i koje je u određenom vremenu i mestu i u sklopu brojnih ekonomskih, političkih, i drugih prilika upućuje na zaključlak da je jedno ponsšanje učinioca društveno opasno. Protivpravnost postoji ako je delo protivno normi koja zabranjuje izvesno ponašanje ili koja naređuje određeno ponašanje.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Pravo
  • ,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za državnu upravu i administraciju  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese