Odlomak

Zadatak: Potrebno je napraviti jednostavan sklop (assembly, odnosno produkt) od tri parta.

  • Part1: Kuglasta osovina.CATPart
  • Part2: Kuciste.CATPart
  • Part3: Poklopac.CATPart

U vježbi je opisan jedan od načina izrade produkta od postojećih partova. U vježbi su opisane sljedeće operacije/funkcije:

• Manipulation: manipulacija (translacija i rotacija) pojedinim komponentama u prostoru
• Graph Tree Reordering: promjena redoslijeda komponenti (partova) u produktu (strukturnom prikazu)
• Generate Numbering: svakoj komponenti dodjeljuje redni broj koji se kasnije koristi pri izradi sastavnice na nacrtima
• Fix Component: fiksira osnovnu komponentu produkta
• Coincidence Constraint: postavlja relacije koncentričnosti, kolinearnosti i planarnosti  između dvije komponente
• Contact Constraint: definira kontakt izmedu površina dvije komponente
• Offset Constraint: definira međusobnu udaljenost između dva elementa u produktu
• Angle Constraint: definira kutni položaj jednog elementa u odnosu na neki drugi
• Reuse Pattern: omogućuje jednostavnije pozicioniranje većeg broja istovrsnih elemenata koji su vezani uz neki uzorak na nekom od partova
• Catalog Browser: katalog standardnih elemenata (vijci, matice,….) koje možemo koristiti u produktu

Priprema za izradu produkta:
Najprije je u CATIA-i potrebno otvoriti partove koje trebamo za kreiranje produkta. Naš produkt će se sastojati od tri parta:

  • Part1: Kuglasta osovina.CATPart
  • Part2: Kuciste.CATPart
  • Part3: Poklopac.CATPart

Nakon toga ćemo otvoriti novi produkt (New – Product). Sada ćemo funkcijom Window –  Tile Horizontally podijeliti ekran tako da budu vidljivi svi partovi i produkt. Dobiveno stanje
bi trebalo odgovarati onome na sljedećoj slici.

Napomena: Ukoliko se produkt sastoji od velikog broja komponenti (partova) preporučljivo je započeti rad s nekoliko osnovnih komponenti (max 5 do 7) kako bi prozori
pojedinih komponenata bili dovoljno veliki za normalan rad. Kada sve otvorene komponente složimo u produkt, otvaramo nove, dodamo ih u produkt i tako redom

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari