Odlomak

UVODNI DEO

Fokus savremenih organizacija zasnovanih na konceptu upravljanja lancima snabdevanja, nastao je kao odgovor na stalne poslovne zahteve koji se odnose na unapređenje poslovnih procesa, fleksibilnosti, agilnosti i kolaboracije lanaca snabdevanja.

Cilj ovoga rada je izložiti konceptualne osnove upravljanja lancem smabdevanja, kroz kreiranje veće vrednosti koja se dobija u jednom sistemu. Sam koncept lanca snabdevanja predstavlja novu poslovnu filozofiju i obuhvata strateški pozicioniran i mnogo širi opseg aktivnosti i usmeren je na što veću usklađenost ključnih poslovnih funkcija svih karika u distributivnom lancu u procesu organizacije robnih i informacionih tokova. Koncept lanca snabdevanja se nalazi u svojoj uzlaznoj fazi životnog ciklusa i da je još daleko da dođe do saturacije, odnosno da su tokovi dobara, informacija, novca i svega drugog kroz neki distributivni sistem snabdevanja permanentni izvor problema ali, da u njima postoje velike mogućnosti za unapređenja svakodnevnog poslovanja preduzeća.

Tema rada je veoma zahtevna, ima jedan logički redosled, gde je sakupljeno što više podataka i informacija za realizaciju teme. Rad se sastoji iz dva dela.

U prvom delu rada polazi se od definisanja lanca snabdevanja, njegove vrednosti kao razlike između vrednosti finalnog proizvoda za krajnjeg potrošača i svih napora koji se naprave u čitavom lancu snabdevanja sa jednim ciljem,a to je ispunjenje potrošačkih zahteva. Takođe, glavni moto svakog lanca snabdevanja maksimiziranje potrošačke vrednosti uz što niže troškove obezbeđenja te vrednosti, na nivou lanca u celini.

U drugom delu rada objašnjen je značaj optimizacije lanca vrednosti pri čemu se uspešno kontrolišu različiti elementi unutar lanca, kao i osnovni i sporedni ciljevi koji postižu tu optimizaciju. Pored toga, ukazavši na njen značaj i osnovne ciljeve identifikovani su i najvažniji faktori, ali i upravljanje lancem snabdevanja u e-okruženju koji prelazi u potpuno novu dimenziju. U ovom delu je objašnjeno funkcionisanje informacija, uspešne veze sa partnerima i prenosu e-informacija na najbrži mogući način kroz lanac snabdevanja.

 

 
LANAC SNABDEVANJA

Savremeni uslovi poslovanja kao prerogativ nameću konstantnost promena i usvajanje duha novina kao poslovne orijentacije svih tržišnih učesnika. Posledično, dolazi do unapređivanja brojnih poslovnih filozofija ali i do kreiranja kompletno novih, koje svojim elementima pokušavaju da odgovore na izazove i prepreke turbulentnog okruženja. Upravo kao jedna takva filozofija, menadžment lanca snabdevanja zaokuplja podjednaku pažnju stručne javnosti i prakse .

Kao posledica međusobnog povezivanja organizacija u cilju povećanja nivoa usluga kupcima, učešća na tržištu i profita pojavio se 1980-ih pojam lanac snabdevanja. Lanac snabdevanja čine sekventno povezane organizacije, kao i aktivnosti uključene u kreiranje i omogućavanje dostupnosti proizvoda klijentima. Isto tako, lanac snabdevanja se može tretirati kao lanac vrednosti, budući da dobavljači, proizvođači, prevoznici i ostali njegovi članovi dodaju vrednost. Ako se iste aktivnosti posmatraju u obrnutom smeru, lanac snabdevanja se može tretirati i kao lanac tražnje.

 

 

 

Pojam i definisanje lanca snabdevanja

Kao što marketing koncept treba svojom postavkom u svakom preduzeću da prožima sve sektore i organizacione celine, tako i koncept menadžmenta lancem snabdevanja treba da bude tako postavljen da integriše sve poslovne funkcije, i to ne samo u jednom preduzeću već duž celog distributivnog lanca. Vizija lanca snabdevanja jednog ključnog, centralno pozicioniranog preduzeća u distrubutivnom kanalu treba da bude generator postavke svih robnih i informatičkih tokova, od primarne proizvodnje, preko obrade materijala, kreiranje finalnog proizvoda, njegove distribucije i konzumacije od strane krajnjih korisnika .

Suštinska promena koja se dobija primenom efikasnog lanaca snabdevanja u jednom distributivnom kanalu ne tangira više samo logističke procese, odnosno uspešan lanac snabdevanja se ne meri samo stepenom integracije logističkih aktivnosti unutar lanca snabdevanja već se meri stepenom integracije ključnih poslovnih aktivnosti i procesa na nivou celog distributivnog kanala, odnosno toka snabdevanja.

Koncept upravljanja lancem snabdevanja je još relativno mlad u svetskoj naučnoj opservaciji. Njegova praksa, metodi, tehnike, pristupi, koncepti i sve što se inače vezuje za jednu menadžersku oblast je itekako prisutno u praksi vodećih svetskih kompanija. Imajući u vidu njegovu multidimenzionalnost i pri njegovoj primeni neophodnu multifunkcionalnost veoma ga je teško precizno definisati a da se pri tom ne pogreši tako što će se nešto iz širokog spektra menadžmenta lanca snabdevanja izostaviti.

Po pravilu, za definisanje menadžmenta u okviru lanca snabdevanja se kod mnogih autora koriste termini kao npr: vertikalni lanci, umrežena organizacija, saradnja, poverenje i otvorenost, dodavanje vrednosti, fleksibilnost, informatička usaglašenost, tehnička uslovljenost itd. Najčešće identifikovane strateške odrednice pri definisanja koncepta lanca snabdevanja se odnose na izgradnju međukompanijskih odnosa i veza na različitim poljima aktivnosti .

Christopher u svojoj poslednjoj knjizi pravilno diferencira logistiku u odnosu na lanac snabdevanja tako što pod logistikom podrazumeva operativno kreiranje i sprovođenje pojedinačnih planova tokova proizvoda i informacija kroz preduzeće, dok pod terminom upravljanje lancem snabdevanja podrazumeva povezivanje i koordinaciju između svih procesa preduzeća i drugih entiteta koji rade u okviru jednog lanca. Drugim rečima, razlika između logistike i lanca snabdevanja je strateško – operativne, odnosno funkcijsko-procesne prirode. Isti autor daje i nešto precizniju definiciju menadžmenta lancem snabdevanja gde ističe da se pod tim podrazumeva «upravljanje vezama između preduzeća koja se nalaze iznad i/ili ispod (matičnog) preduzeća u jednom lancu snabdevanja, odnosno menadžment odnosa sa dobavljačima i kupcima u cilju isporuke dodate vrednosti, po nižim troškovima, duž celog lanca snabdevanja».

Lanac snabdevanja prema istom autoru predstavlja vezu između zavisnih i nezavisnih organizacija koje rade zajedno u cilju kontrole, implementacije i unapređenja tokova materijala i informacija od dobavljača do korisnika. Struktura lanca snabdevanja predstavlja veze između članica sistema snabdevanja, poslovni procesi unutar sistema snabdevanja su aktivnosti koje treba da proizvedu vrednost za kupca koji je na kraju lanca, dok su menadžerske komponente metodološke tehnike koje integrišu procese i mrežu u okviru lanca snabdevanja (slika 2.).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari