Odlomak

MATIČNE KNЈIGE – OSNOVNE ODREDBE

Ovim zakonom uređuju se vrste i sadržina matičnih knjiga; nadleţnost za njihovo vođenje i rješavanje u upravnom postupku; uslovi za obavljanje poslova matičara; način vođenja, čuvanja i obnavljanja matičnih knjiga; upis u matične knjige na osnovu isprava inostranog organa; vršenje uvida u matične knjige; vrste izvoda i izdavanje izvoda i uvjerenja na osnovu matičnih knjiga; nadzor nad primjenom propisa o matičnim knjigama i druga pitanja u vezi s vođenjem postupka koji prethodi upisu u matične knjige.
Matične knjige su osnovne sluţbene evidencije o ličnom stanju građana.
O ličnom stanju građana vode se: matična knjiga rođenih, matična knjiga drţavljana, matična knjiga vjenčanih i matična knjiga umrlih (u daljem tekstu: matične knjige). U matične knjige upisuju se činjenice rođenja, drţavljanstva, braka, smrti i druge zakonom predviđene činjenice i promjene u vezi s njima.  Matične knjige, izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga su javne isprave.  Podaci upisani u matične knjige i činjenice koje se njima dokazuju smatraju se istinitim dok se na zakonom propisan način ne dokaţe suprotno.
Matične knjige vode se za matična područja.  Matično područje određuje skupština jedinice lokalne samouprave.  Skupština jedinice lokalne samouprave može odrediti da matično područje čini: dio naseljenog mjesta, jedno ili više naseljenih mjesta.

 

 

 

NADLEŽNOST

Vođenje matičnih knjiga i rješavanje u prvostepenom upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga u nadleţnosti su jedinica lokalne samouprave. Poslove iz stava 1. ovog člana vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave. O žalbi protiv prvostepenog rješenja organa rješava Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Matične knjige neposredno vodi za to posebno ovlašćeni sluţbenik – matičar. Matičar može biti lice koje ima srednju stručnu spremu – IV stepen društvenog smjera, položen stručni ispit za rad u organima uprave i položen poseban stručni ispit za matičara, kao uslov za dobijanje ovlašćenja za obavljanje poslova matičara.
Poseban stručni ispit za matičara polaţe se po programu koji donosi ministar uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministar) i pred Komisijom za polaganje posebnog stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija). Komisiju imenuje ministar. Kandidatu koji položi stručni ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Matičar ima pravo i duţnost da se stručno usavršava i učestvuje u svim oblicima stručnog usavršavanja koje organizuje Ministarstvo ili jedinica lokalne samouprave.  Program, sadrţinu i oblik stručnog usavršavanja utvrĎuje organ koji organizuje obuku.

 

 

 

VRSTE MATIČNIH KNЈIGA
1. Matična knjiga rođenih
U matičnu knjigu rođenih upisuju se:

a) podaci o rođenju, i to: ime i prezime, pol djeteta, dan, mjesec, godina, čas i mjesto rođenja djeteta, jedinstveni matični broj građanina (u daljem tekstu: JMBG), državljanstvo, nacionalnost i vjeroispovijest,
b) podaci o roditeljima djeteta, i to: ime i prezime, ako su roditelji u braku i prezime prije zaključenja braka, JMBG roditelja, državljanstvo, prebivalište i adresa stana i 3

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari