Odlomak

Gospodarenje medicinskim optadom

Temeljem članka 104. stavka 1. točke 8. Zakona o otpadu (NN 178/04 i 111/06), između mnogih propisa kojima se regulira ova materija donesen je 2007. godine i Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/2007)
Ovim Pravilnikom uređuju se načini i postupci gospodarenja medicinskim otpadom koji nastaje prilikom pružanja zaštite zdravlja ljudi i životinja, ali i iz srodnih znanstveno- istraživačkih djelatnosti. Pri tome se medicinskih otpadom smatra svaki otpad iz kataloga otpada sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05).
U ovakovim institucijama poglavito valja naglasiti brigu i načine zbrinjavanja tzv infektivnog otpada jer pripada, uz kemijski otpad koji sadrži opasne tvari, oštre predmete, citotoksike i citostatike i amalgamski otpad iz stomatološke zaštite u tzv. opasan medicinski otpad koji sadržava patogene mikroorganizme koji zbog svojeg tipa i/ili koncentracije mogu izazvati bolest ljudi i životinja, kulture i pribor iz mikrobiološkog laboratorija, oprema, materijal i pribor koji je bio u kontaktu s krvlju i ostalim izlučevinama pacijenata uključivo kirurške zahvate i obdukcije, otpad iz odjela za izolaciju infektivnih pacijenata, otpad od dijalize, infuzije i sličnih zahvata, uključujući korištene oštre predmete, rukavice i drugi pribor za jednokratnu uporabu te inokulirani zarazni otpad koji je bio u dodiru s pokusnim životinjama i sličan potencijalno infektivan otpad.
U ovom radu prikazana je podjela medicinskog otpada ovisno o agregatnim stanjima i svojstvima, a kada se radi o opasnom otpadu tada i s obzirom na opasna svojstava
Način gospodarenja i skladištenja

Proizvođač medicinskog otpada dužan je na mjestu nastanka osigurati gospodarenje ovim otpadom sukladno Zakonu o otpadu i spomenutim Pravilnikom, te posebnim propisima, a naročito u pogledu odvojenog skupljanja, vođenja evidencije, spremanja u odgovarajuće spremnike i privremenog skladištenja u posebno odvojenom prostoru do obrade ili predaje ovlaštenoj osobi koja ima propisanu dozvolu za gospodarenje medicinskim otpadom.
Pri tome se infektivni medicinski otpad mora na mjestu nastanka odvojeno skupljati u hermetički zatvorenim i nepropusnim spremnicima otpornim na probijanje i istjecanje tekućina iz njih te prevoziti u privremeno skladište, bez sortiranja i premještanja u druge spremnike, a spremnici s infektivnim otpadom moraju biti označeni simbolom sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.
Važno je istaknuti da se infektivni otpad mora skupljati i prevoziti na način koji sprječava izravan kontakt ugroženih osoba s otpadom te se u skladištu i tijekom isporuke ne smije premještati u druge spremnike.
« Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom Zakona o otpadu koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti«

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Jedan komentar na “Medicinski otpad”

zmirek78 zmirek78 says:

Aktuelna tema, malo obradjivana kod nas.

Komentari