Odlomak

UVOD

Područje MIS-a bi trebalo biti organizovano na način koji mu omogućava da ostvari svoje strateške ciljeve, kao i da pomogne ostvarenju ciljeva čitave organiza-cije. MIS, kao i svako drugo funkcionalno područje organizacije, treba da slijedi princip koji kaže da “struktura prati strategiju” što znači da je potrebno izvršiti reorga-nizaciju strukture MIS područja ukoliko ono ne pomaže organizaciji u ostvarenju njenih strukturnih ciljeva. Nije rijedak slučaj da se izvrši reorganizacija cjelokupne strukture organizacije, a sve u cilja efikasnijeg ostvarenja strateških ciljeva organiza-cije.
Mnoge firme se nalaze u centru onoga što Richard Nolan naziva “tehnološki diskontinuitet”, u stvari predstavlja prelazni period sa obrade transakcija pomoću ce-ntralizovanih manitrame sistema na obradu transakcija pomoću manjih sistema.
Ovi prelazni periodi često imaju utjecaja na raspodjelu moći u okviru MIS-a. tradicio-nalno svu pažnju imaju MIS menadžeri, posebno menadžeri obrade podataka (eng. data precessing managres). Sada tu pažnju moraju dijeliti sa menadžerima drugih oblasti MIS-a koja su odgovorna za pomoć organizaciji da prihvati nove tehnologije i zadovolji potrebe za informacijama menadžmenta i krajnjih korisnika. Svakodnevno se uviđa velika važnost umrežavanja kompjutera u jednoj organizaciji, naročito za obradu transakcija i prosljeđivanje informacija, što je unaprijedilo moć menadžera po-slovnih telekomunikacija (eng. business telecommunication managers), a istovremeno umanjilo tradicionalnu bazu moći menadžera obrade podataka.

 

 

 

 

MIS MENADŽMENT

Na vrhu kompjuterske hijerarhijske u mnogim organizacijama je podpredsje-dnik informacionog sistema i direktor obrade podataka. Precizan naziv koji se koristi za opis ovih poslova se razlikuje od organizacije do organizacije. Podpredsjednik ili direktor informacionih sistema se često naziva “chief information officer” – CIO. Važno je napomenuti da najviše rangirani MIS izvršilac u organizaciji nema uvijek titulu CIO. U firmama u kojima informacione tehnologije igraju ključnu ulogu u njihovoj budućnosti, CIO se često nalazi na podpredsjedničkom nivou i na taj način učestvuje u procesu strateškog planiranja na nivou preduzeća.
U firmama u kojima MIS vrši samo obadu transakcija, CIO je uglavnom direktor na srednjem nivou menadžmenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese