Odlomak

UVOD
Kako bi se što ranije ustanovila potencijalna insolventnost društva za osiguranje, javlja se potreba za određenim oblicima preventivnog delovanja i nadzora poslovanja, a sve radi zaštite osiguranika i svih ostalih poverilaca društva, te sprečavanja nastajanja krize širih razmera. Na taj način može se sprečiti pretvaranje početnih i relativno manjih problema nekog društva za osiguranje u njegovu duboku insolventnost.
Mešanje države u poslove osiguranja je neophodno, jer je u delatnosti osiguranja izražen javni interes koji se ispoljava u više oblika od strane više zainteresovanih subjekata. Potreba korisnika usluge osiguranja da za cenu osiguranja koju plate dobiju adekvatno osiguravajuće pokriće i garanciju da će obaveza u slučaju potrebe biti ispoštovana, predstavlja jedan vid interesa koji zahteva da se osigura da osiguravajuće kompanije očuvaju sredstva, koja su im neophodna za isplatu naknade po zaključenim ugovorima o osiguranju.
Zahtev osnivača osiguravajućih kompanija je da ulažući sredstva u delatnost osiguranja ostvare svoj ekonomski interes, koji ima za cilj maksimalno mogući profit, što podrazumeva zainteresovanost da se kompanijom upravlja na način koji će dovesti do ostvarenja ovog cilja.
Interes države se ogleda u čnjenici da su sredstva koja se prikupe u osiguranju značajna za ekonomski potencijal zemlje i poreski prihod države.
Sve navedene interese nije moguće pomiriti i usaglasiti bez intervencije države, koja zakonskom regulativom i nadzorom poslovanja osiguravajuće delatnosti nastoji da obezbedi da svi interesi budu zadovoljeni, a da pri tome niko ne bude oštećen, odnosno da zadovoljenje pojedinih interesa ne bude na teret nekog od učesnika u pravnom poslu osiguranja, posebno da ne budu oštećeni korisnici usluge osiguranja.
U Republici Srbiji je Zakonom o osiguranju propisano da nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja vrši Narodna banka Srbije.

 

 

 

 

 
NADZOR NAD POSLOVANJEM DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
Nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje sprovodi nadzorno telo koje može biti samostalna agencija ili može poslovati u sastavu npr. Ministarstva finansija (u Republici Srbiji nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja vrši Narodna banka Srbije).
Nadzorno telo kontinuirano nadzire rad drustava za osiguranje u smislu da li ona posluju u skladu s pravilima struke osiguranja, zatim ocjenjuje zakonitost i pravilnost poslovanja društava, njihovu sposobnost upravljanja rizicima u poslovanju te nalaže mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, nezakonitosti i poboljšanje stanja.
Za vreme obavljanja nadzora nadzorno telo može od društva zatražiti izveštaje i informacije o svim pitanjima koja su, s obzirom na svrhu pojedinog nadzora, važna za procenu poštuje li društvo odredbe zakona ili propisa donesenih na temelju zakona i posluje li u skladu s usvojenim vlastitim pravilima.
Nadzor čine postupci kojima se ispituje i utvrđuje pravilnost primene Zakona o osiguranju i drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata, radnih postupaka, tačnost evidencija, kao i drugih radnji iz delatnosti i poslovanja društava za osiguranje, a u cilju zaštite osiguranika i drugih poverilaca osiguravajućeg društva. Nadzor čini finansijski, investicioni i institucionalni nadzor.
Finansijski nadzor poslovanja osiguravajućih društava obuhvata:

  • nadzor vođenja računovodstvenih i finansijskih izvještaja
  • kontrolu usklađenosti osnovnog i pozajmljenog kapitala s odredbama zakona
  • kontrolu primene merila za tehničke rezervacije (prenosne premije, rezervacije za štete i matematičke rezerve osiguranja života) u cilju dovoljnog rezervisanja sredstava za izvršenje preuzetih obaveza
  • kontrolu davanja kredita i garancija osobama povezanim s osiguravajućim društvom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese