Odlomak

Nasledno pravo panov
Predmet: Nasledno pravo je pravna posledica činjenice smrti.Da bi se pokrenuo nasledno pravni mehanizam, potrebno je ispunjenje pretpostavki:
1. smrt ostavioca
2. postojanje zaostavštine
3. postojanje naslednika
4. osnov da se bude naslednik
ZAOSTAVŠTINA
Zaostavštinu čini skup prava /i preobražajnih prava i pravnih stanja) koja su podobna za nasledjivanje, a u trenutku delacije jesu svojina de cujusa (ostavioca).
1. skup prava koja su podobna za nasledjivanje
a) lična (neimovinska , jer su u svom nastanku trajanju i prestanku vezana za odredjenu ličnost i ne mogu se novčano izraziti)
b) lična imovinska – pravo lične službenosti, alimentacija, ugovori intuitu personae, ne mogu se nasledjivati. Naslediva su imovinska autorska prava, imovinska korist po pravosnažnoj sudskoj odluci,pravo zaloge, državina,prava industijske svojine)
c) paranasledna prava – predmeti domaćinstva manje vrednosti koja služe za svakodnevnu upotrebu se ne nasledjuju, već postaju zajednička svojina prvog naslednog reda plus roditelji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese