Odlomak

 

1. Uvodne napomene

Donedavno, krivično delo bludne radnje, a danas krivično delo nedozvoljene polne radnje, kod nas nije detaljnije obrađivano i razmatrano, mada se s njim, istina veoma retko, možemo sresti u vidu članaka u stručnim časopisima. Ovo krivično delo ne spada u najznačajnije delo u grupi dela protiv polne slobode, a isto tako ne spada i u teža krivična dela u srpskom krivičnom zakonodavstvu, što ne znači da ga treba potceniti, već mu treba posvetiti veću pažnju.
Vremenom su se menjala shvatanja u oblasti seksualnog života, o tome šta je moralno, a šta nemoralno i zabranjeno, a samim tim i kažnjivo. Uporedo s tim, menjali su se stavovi i reakcije društva, u vezi sankcionisanja određenih seksualnih ponašanja. Te reakcije na seksualno ponašanje su se kretale od potpunih seksualnih sloboda, u vreme starog Rima, pa do izricanja najtežih kazni za sve seksualne delikvente u Hitlerovoj Nemačkoj, koji su kažnjavani smrtnom kaznom.
Kako su se menjala shvatanja o seksualnom moralu, menjao se i sam stav u pogledu inkriminacije nedozvoljenih polnih radnji. Sa stanovišta širine kriminalne zone, postoji više shvatanja nedozvoljenih polnih radnji, od kojih su neka krajnje ekstremna. Jedno od takvih je da ga uopšte ne treba inkriminisati, što u stvari znači da ne predstavlja krivično delo, i da se eventualno može posmatrati kao prekršaj. Nasuprot ovom shvatanju, nedozvoljene polne radnje treba izjednačiti sa obljubom ili sa njom izjednačenim činom. Ipak između ove dve krajnosti trebalo bi naći kompromisno rešenje prilikom određivanja inkriminacije. U savremenom krivičnom zakonodavstvu, gde spada i naše, teži se ka sužavanju sfere njihovog inkriminisanja, odnosno ka sužavanju ovog pojma.
Krivično delo nedozvoljene polne radnje nije klasičan seksualni delikt, jer nema svoje biće, već se oslanja se na krivična dela iz člana 178. stav 1. i 2. ( silovanje ), člana 179. stav 1. ( obljuba nad nemoćnim licem ), člana 180. stav 1. ( obljuba sa detetom ) i člana 181. stav 1. do 3 ( obljuba zloupotrebom položaja ) Krivičnog zakonika Republike Srbije.
Neprecizno određena inkriminacija ovog krivičnog dela, i u novom Krivičnom zakoniku Republike Srbije, ima za posledicu niz problema, a pre svega problem razgraničenja sa gore pomenutim članovima Krivičnog zakonika. U radnjama izvršenim u nekoj od situacija iz članova 178. st.1 i 2, 179. st.1, 180. st.1 i 181. st. 1 do 3. Krivičnog zakonika Republike Srbije poseban problem predstavlja razgraničenje ovih situacija. Sporno je da li ovo krivično delo obuhvata i slučajeve kada se žrtva prinuđava ili navodi da ona sama preduzme neku radnju koja služi zadovoljenju seksualnog nagona izvršioca 1.
Jedno od spornih pitanja u teoriji i sudskoj praksi, imajući u vidu rešenja ovog krivičnog dela u Krivičnom zakoniku, je pitanje saizvršilaštva. Ovaj problem je izraženiji kod krivičnih dela protiv polne slobode, a naročito kod nedozvoljenih polnih radnji, s obzirom na njegovu specifičnost. Pored ovog javljaju se i mnogi drugi problemi koji se pre svega odnose na pitanje odnosa sa drugim sličnim krivičnim delima.
1Stojanović, Z., Perić, O.; Krivično pravo, posebni deo, Beograd 2000. godine, strana 178.
U našem krivičnom zakonodavstvu, krivično delo nedozvoljene polne radnje ne predstavlja specifičnost našeg pravnog sistema u apsolutnom smislu, te će stoga u ovom radu biti poželjno izvršiti jedan uporedno-pravni pregled, kako bi se sagledala odgovarajuća zakonska rešenja ove krivično-pravne norme u pojedinim državama.
Pored toga, neophodno je sagledati i istorijsko-pravni pregled nedozvoljenih polnih radnji, što i nije baš jednostavno, uzimajući u obzir da je ovo krivično delo relativno novijeg datuma. Inkriminisano je tek u Kraljevini Jugoslaviji, tako da ovo krivično delo egzistira nepun jedan vek.
Takođe, pored pravno-formalnog stanovišta, neophodno je sagledati i socijalnu i kriminalno-političku osnovu ovog krivičnog dela.
Iako, ne očekujem da ću u ovom radu dati odgovore na sva pitanja koja su predmet razmatranja, nadam se da ću u izvesnoj meri zaokružiti do sada stečena saznanja o ovom krivičnom delu.
Pa, pođimo redom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari