Odlomak

1. UVOD

Pojam organizacije je pojam koji od davnina bio interesantan za izučavanje. Organizacija se ne može definisati kao jedinstvena kategorija, pre svega jer ona kao takva ima više pojavnih oblika. Pored preduzeća, kao osnovnog i najrasprostranjenijeg, postoji jos mnogo oblika organizacija, a to su između ostalog: državne institucije, sportski klubovi, međunarodne institucije, nevladine organizacije, politički i drugi pokreti itd. Organizacije predstavljaju društva u malom, a možemo ih posmatrati kao grupe okupljene oko neke ideje koje sinhronizuju svoje akcije radi ostvarenja iste. Ukoliko se želi da neka organizacija napreduje  potrebno je poznavanje svih njenih osobina, snaga i opasnosti koje se kriju u samoj organizaciji, kao i to da postoji volja i sposobnost da se uoče kako šanse tako i pretnje koje se javljaju u okruženju same organizacije. Organizacije se proučavaju u okvirima menadžmenta jer se organizovanje vrši u cilju upravljanja nekim od organizacionih oblika (npr. preduzeće). Menadžment je process i on se sastoji od četiri faze, tj od: planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole. Područije organizacije obuhvata organizovanje i vođenje. Organizacija jeste deo menadžment nauke, ali mnoga saznanja koja su doprinela razvoju organizacije su rezultat istraživanja drugih nauka kao što su psihologija, sociologija, antropologija, političke nauke i dr. Organizacioni dizajin je skup menadžerskih aktivnosti kojima se kreiraju model organizacione strukture i  određena pravila i politike koje taj model treba da podrže i omoguće njegovu uspešnu primenu na putu ostvarenja zacrtanih ciljeva. Osnovni pojmovi koji definišu organizacioni dizajin su: diferencijacija i integracija organizacije, faktori organizacione strukture, parametri  strukture i kreiranje organizacione šeme. Diferencijacija i integracija su procesi organizacionog dizajna u kojima se formiraju parametri strukture. Diferencijacija predstavlja proces alokacije ljudi i sredstava na određene zadatke i definisanje odnosa između nadređenih i podređenih, dok integracija predstavlja proces grupisanja pozicija u organizacione jedinice ili departmane. Faktori su situacione varijable koje utiču na dizajin parametara, a postoje dve velike grupe, a to su faktori koji deluju iz same organizacije i faktori čije dejstvo vuče iz okruženja. Parametri strukture su elementi organizacije koji nam govore na koji način je u nekoj organizaciji izvršena podela rada, kako je izvršena raspodela odgovornosti i na koji način se vrši koordinacija aktivnosti. Organizaciona struktura  pokazuje način na koji je jedna organizacija strukturirana po delovima i kako su oni medjusobno povezani, a zatim i kako ide lanac komandovanja. U nastavku će biti analizirana organizaciona struktura FK “CRVENA ZVEZDA” pri čemu će poseban akcenat biti stavljen na faktore pomenute organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese