Odlomak

Uvod
Uspešna prodaja obuhvata svaki aspekt procesa prodaje, pruža savete o zauzimanju pravilnog odnosa i stava prema prodaji, samoorganizovanje, razumevanje potreba kupaca i rad sa njima, kao i izgradnja osnovnih veština prezentacije, pregovaranja, timskog rada i neizbežne ,,KONTROLE“
Kontrola predstavlja završnu fazu procesa upravljanja  prodajom. Pomoću kontrole se vrši merenje ostvarenih rezultata sa planiranim pokazateljima. Kontrola marketing aktivnosti je sistematsko i kontinualno preispitivanje donesenih planskih odluka i funkcionisanje marketing organizacije za primenu donesenih odluka.
Savremena prodaja svoje aktivnosti bazira na osnovu rezultata naučnog istraživanja tržišta, kompletnog oblikovanja sistema ponude proizvoda ili usluga, uspostavljanja kontakta i komunikacija sa kupcima na dugoročnoj osnovi i drugim aktivnostima u smislu izgrađivanja stabilne pozicije na tržištu.

 

 
1.    Kontrola prodajnih aktivnosti
Kontrola predstavlja završnu fazu procesa upravljanja prodajom . Kontrola nije čin već proces, koga čini skup međusobno povezanih aktivnosti, neophodnih za sprovođenje kontrole. Kontrola marketing aktivnosti predstavlja sistematsko i kontinuirano preispitivanje donesenih planskih odluka (ciljeva, politike, strategije, programa i planova). Suština kontrole su informacije. U stvari, sistem kontrole nije ništa drugo do organizovani sistem informacija koji omogućava menadžmentu da procenjuje kako je organizacija poslovala i gde su buduće poslovne mogućnosti. Poslovna strategija zahteva niz raznovrsnih informacija o prodaji, troškovima, tržišnom učešću, aktivnostima konkurencije, tržišnim trendovima i okruženju.
S obzirom na brojne promene koje se pojavljuju u toku primene marketing plana, marketing odeljenja moraju kontinuirano da prate i kontrolišu aktivnosti.
Aktivnosti prodaje  i distribucije od ključne su važnosti za preduzeće, budući da plasiraju proizvode na tržište, čine ih dostupnim krajnjem potrošaču i motivišu na kupovinu. Na taj način osiguravaju stalan priliv novčanih sredstava u preduzeće. Istovremeno, aktivnosti posebne prodaje angažuju skupe resurse preduzeća, ljudske i finansijske, što čini jednu od najskupljih poslovnih funkcija. Kako bi se u potpunosti kontrolisali troškovi i unapredila efikasnost na terenu, važno je pratiti delatnost radnika na terenu i marketing. Uz podršku moćnih programskih alata za mobilno poslovanje, preduzeća postižu veći učinak u planiranju i kontroli vlastitih prodajno – distributivnih aktivnosti, a kontinuirano praćenje stanja na terenu daje im uvid u nove poslovne mogućnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari