Odlomak

1.UVOD

Ekonomski posmatrano, prodaja je neposredni izraz procesa razmjene, ona je osnovni posao prometa robe i sastoji se u razmjeni robe za novac. Pravno, prodaja predstavlja posao kojim se normativno uređuje i pod zaštitu države stavlja razmjena robe za novac. Ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka o razmjeni robe za novac, saglasna izjava volja ugovornih strana sa ciljem da se zasnuje pravni odnos sa imovinskim posljedicama.

Ugovor je svaka saglasnost volja dvaju ili više lica kojom se postiže neko pravno dejstvo. Pravno dejstvo se može sastojati ili u zasnivanju pravnog odnosa ili ili u izmjeni nekog postojećeg pravnog odnosa ili najzad u njegovom ukidanju. Po svojoj teorijskoj izgrađenosti, množini oblika i primjeni u praksi najznačajniji su obligacioni ugovori , a među njima praktično najvažniji su oni kojima se stvaraju obligacije, te su ugovori i izvor obligacije.

2.POJAM UGOVORA O PRODAJI

Ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka kojim se prodavac obavezuje da određenu stvar povodom koje posao nastaje preda, isporuči kupcu i da mu prenese najjače svojinsko pravo na njoj, a kupac se obavezuje da prodavcu preda određenu sumu novca i da mu prenese najjače svojinsko pravo na njoj.
Osnovne osobine ugovora o praodaji su da je takav ugovor teretan,dvostrano obavezani,komutativan i konsenzualan. Teretan podrazumjeva da postoji teret i na jednoj i na drugoj strani. Teretnost se kod privredne prodaje pretpostavlja tako da ugovor postoji i kada cijena nije određena. Dvostrano obavezan znači da obje strane imaju obavezu. Komutativan, da postoji direktna korelacija između prava i obaveza (ono što je obaveza jedne strane pravo je druge). Konsenzualanost podrazumjeva da se može zaključiti ma na koji način (pismeno, usmeno, određenim radnjama, relanim činjenicama – pokretima (za njegov nastanask nije potrebana predaja stvari koja je predmet ugovora).

U pravno-tehničkom smislu zaključivanje ugovora predstavlja niz radnji koje preduzimaju budući kupac i prodavac u cilju nastanka budućeg ugovora o prodaji. Principi kojih se stranke moraju pridržavati pri zaključenju ugovora sadržani su u Osnovnim načelima ZOO, a to su: autonomija volje stranaka, savjesno i pošteno postupanje te zabrana stvaranja i iskorištavanja monopolskog položaja. Ugovor je zaključen kada su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora.
3.ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI

3.1. Bitni elementi ugovora o prodaji
Bitni elementi ugovora su oni sastojci koji ugovoru daju bilo osobine jednog definisanog tipa pravnog posla, bilo specifičan sadržaj i karakteristike koji odgovaraju zajedničkoj namjeri stranaka. Bitni elementi ugovora o prodaji dijele se na:
– propisane,
– utanačeni sporazumom stranaka
– ili u ugovor ulaze na osnovu njegove ekonomske suštine – po prirodi posla.

Kod prodaje poslovnog prava bitni elementi je uvijek predmet, a po određenim uslovima i cijena i količina.

3.1.1. Predmet ugovora o prodaji

Karakterističan predmet poslovne prodaje su pokretne stvari, a to može biti roba, energija i hov.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese