Odlomak

Kao samostalna grana prava „poslovno pravo“ je nova grana prava koja postaje predmet i interesovanje pre svega subjekata trgovinskog i privredno-pravnog poslovanja, ali i naučne i stručne javnosti. Procesi integracije koji obuhvataju sve delove Sveta traže stvaranje i razvijanje jedne samostalne grane prava koja izučava pravni status poslovnih subjekata, njihov odnos prema državi i pravne poslove koje oni obavljaju u međusobnim odnosima. Poslovno pravo kod nas u poslednje vreme dobija status samostalne naučno nastavne discipline koja se izučava na svim visokoškolskim institucijama, čiji se stručnjaci ave pravnim položajem poslovnih subjekata i njihovim pravnim poslovanjem na tržištu.
Poslovno pravo je nova grana prava nastala u poslednjim dekadama ovog veka. Samo poslovanje predstavlja aktivnost koja već dugo zaokuplja pažnju mnogih stručnjaka od ekonomista, menadžera, pa do pravnika. No, i pored te zainteresovanosti trebalo je da prođe vreme da bi se oformilo shvatanje da poslovanje treba i mora da bude poseban predmet regulisanja i specifičan skup pravnih normi, institucija i principa kojima se regulišu poslovni odnosi koji nastaju između raznih subjekata. U početku se mislilo da je Trgovinsko ili Privredno pravo sasvim dovoljno za “pokrivanje” novih pojava vezanih za i proisteklih iz poslovanja. Isto tako, pojedini autori zastupali su shvatanje da se ne može govoriti o posebnoj grani prava, negirajući joj specifičnost predmeta i metoda proučavanja. Kako je ova grana prava nastala na tlu Severne Amerike, tačnije u SAD-u, to je odbojnost prema njoj, takođe, rasla naročito u zemljama kontinentalnog prava, mada ni V. Britanija, kao okosnica Common law, s toga, i najbliža, nije bila baš naročito blagonaklona.

Kao pravnu disciplinu, poslovno pravo, sjedne strane, čini skup pravnih normi i pravila o pravnom položaju poslovnih subjekata i njihovom pravnom poslovanju na tržištu. S druge strane, ono izučava pravni položaj poslovnih subjekata i odnose u njihovom pravnom poslovanju na tržištu. Čini se, ipak , da je sve više onih koji smatraju da poslovanje, zbog sve veće složenosti i raznolikosti, neumitno nameće sve veću potrebu za njegovim svestranim izučavanjem i razjašnjavanjem, što svakako dovodi i do potrebe da i pravnici daju odgovore na pitanja koje im praksa nameće. Ćutanjem se, svakako, to neće moći postići niti će problemi nestati. Otuda se sve više o Poslovnom pravu govori kao o nečem realnom. Ono treba da obezbedi da se identifikuju, blagovremeno izbegnu i otklone posledice pravnih problema koji u vezi sa poslovanjem nastaju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Poslovno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža,  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari