Odlomak

Pravo svojine je najjače stvarno pravo. Ono ovlašćuje svog titulara da predmet prava svojine koristi, da od nje odvaja i koristi plodove i da raspolaže predmetom prava svojine uključujući i njegovo otuđenje. Postoje određena ograničenja prava svojine. Takođe postoje i različiti oblici prava svojine a to su susvojina, etažna svojina i zajednička svojina.

Pod terminom svojina u našoj pravnoj terminologiji podrazumeva se potpuno pravo raspolaganja subjekta jednom stvari.

Svojina je stvarno pravo, koje vlasniku daje ovlašćenje da slobodno i po svojoj volji stvar drži, koristi i da sa njom raspolaže, a svakog od tog prava isključi u granicama određenim zakonom. Pravo svojine je subjektivno pravo iz koga proizilazi najviša pravna i faktička vlast na stvari.

Pojam svojine, vrste i svojinska ovlašćenja

Pravo privatne svojine, kao centralni institut prava uopšte, razvijalo se kao skup pravila kojim se normiraju odnosi povodom prisvajanja ekonomskih vrednosti (prisvajanje dobara).

Ograničenja prava privatne svojine se odnose na subjekte, objekte i sadržinu ovog prava. U pogledu subjekta ograničenje se odnosi na mogućnost da jedno lice može postati titular određenog prava svojine s obzirom na svoja svojstva. U pogledu objekta ograničenja se odnose na stvari koje mogu postati predmeti privatne svojine (odnosi se na nepokretne stvari). U pogledu sadržaja prava ograničenje se odnosi na zloupotrebu, tj. titular može koristiti svoje pravo na način da ga ne zloupotrebljava.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari