Odlomak

UVOD
1.POSLOVNE KNJIGE

Tema koju sam dobila za obradjivanje jeste POSLOVNE KNJIGE. U okviru ove teme odgovorit cu na pitanja STA su poslovne knjige, KAKO se dijele poslovne knjige, STA su to osnovne a STA pomocne poslovne knjige, te KAKO se otvaraju, vode i zakljucuju. Dakle, poslovne knjige predstavljaju skup evidencija o poslovanju nekog subjekta odnosno preduzeca. Poslovne knjige treba voditi svaki poslovni subjekt/preduzece, uz postivanje odredjenih nacela (prije svega azurnosti i urednosti). One imaju karakter javnih isprava, te sluze kao dokazno sredstvo na sudu. Najcesce nisu u obliku knjiga vec su to najcesce slobodni listovi (konta) koji se na kraju godine trebaju uvezati, a danas se sve vise poslovne knjige otvaraju, vode i zakljucuju na racunarima u raznim programima predvidjenim za knjigovodstvene svrhe. Poslovne knjige se vode za poslovnu godinu, te se na kraju poslovne godine trebaju zakljuciti i na temelju njih se sastavljaju ostali finansijski izvjestaji. Dakle, poslovne knjige su jednoobrazne i druge evidencije, o stanju i promjenama na imovini, obavezama i kapitalu, prihodima, rashodima i rezultatu poslovanja pravnih i fizickih lica. Poslovne knjige se zakljucuju poslije knjizenja svih poslovnih promjena u toku jedne godine, ili u toku poslovne godine u slucaju statusnih promjena, prestanka subjekta i u drugim zakonom propisanim slucajevima. Poslovne knjige se vode po principu dvojnog knjigovodstva.Poslovne knjige vode poduzetnici o nastalim poslovnim promjenama, za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, a otvaraju se na temelju stanja iz pocetnog bilansa.Poslovne knjige su najvazniji i najpouzdaniji izvor informacija o poslovanju trgovackog drusta (preduzeca), pri poslovnom odlucivanju i najdjelotvornije sredstvo kontrole na svim razinama ustrojstva poslovnih drustava. Poslovne knjige moraju biti pouzdane i vjerodostojne.Svaki poduzetnik mora ustrojiti svoje knjigovodstvo tako da udovolji odredbama Zakona o racunovodstvu.Pravilnikom o ustroju i nacinu vodjenja knjigovodstva uredjuje se ustroj i nacin vodjenja urednog i azurnog knjigovodstva. Takodje se uredjuju vrste, nacini vodjenja i rokovi cuvanja osnovnih i propisanih pomocnih poslovnih knjiga, te vrste sadrzaji i podaci koje trebaju iskazivati. Zakonom o racunovodstvu navedeni elementi vezani uz vrste poslovnih knjiga,nacinu njihovog vodjenja, otvaranja, zatvaranja, cuvanja. Poslovne knjige su skup evidencija podataka o nastalim poslovnih dogadjajima koje se formiraju temeljem unosenja podataka u skladu s odredjenim racunovodstvenim nacelima, standardima i tehnikama.

1.1.Otvaranje i ustrojstvo poslovnih knjiga

Poslovne knjige otvaraju se na temelju bilance krajem proteklog razdoblja, tako da se pozicije aktive iz bilance prenose na dugovne strane odgovarajucih racuna glavne knjige, a pozicije pasive iz bilance na potrazne strane odgovarajucih racuna glavne knjige. Kod novoosnovanih poduzetnika poslovne knjige otvaraju se na temelju pocetne bilance utemeljene na popisu imovine i obveza. Racuni Dobitak ili gubitak prethodne godine, kod otvaranja glavne knjige, prenose se i cine pocetna salda na racunima zadržani dobitak ili preneseni gubitak. Kod računa rashoda i prihoda nema prijenosa salda iz prethodne godine. Dnevnik se otvara istodobno s glavnom knjigom. Pomocne knjige otvaraju se donosom stanja iz protekle godine, odnosno na temelju popisa imovine i obveza. Osnova za efikasno vođenje poslovnih knjiga je definiranje propisanih poslovnih isprava i organizacija odlaganja i cuvanja istih.
Temeljeno na dugogodicnjoj praksi prilikom otvaranja i ustrojstva poslovnih knjiga pozeljno je postupiti na nacin da se za propisane isprave i dokumentaciju otvore sljedece mape (registratori):
1. Mapa sa maticnim podacima (Isprave o prijavi radnika – radne knjige, ugovori o radu, PK kartice za sebe i radnike, statusna dokumentacija poreznog obveznika, Isprave o registraciji obrta, Stambilj, Dogovor o kontaktiranju, Predujmovi – koliko bi mogao platiti poreza na dohodak – dobit, I dr. – cuva se trajno ili do promjene),
2. Mapa ulaznih racuna sa prilozenim kalkulacijama ako se radi o trgovackoj robi – odlaganje hronoloskim redom po datumu isporuke ili DVO-a sa upisivanjem internih brojeva,
3. Mapa izlaznih racuna,
4. Mapa racuna maloprodaje odnosno registracije prometa po prodajnim mjestima – isjecci trake Z dnevno-sedmicno-mjesecno?,
5. Mapa za obracun plate I naknade radnicima – isplatne liste, rekapitulacije, id obrasci, RS obrasci, ip obrasci, putni nalozi sa putnim listovima, Terenski – spisak dana za obracun terenskog dodatka po putnim nalozima, uz nalog ispisati vrijeme polaska i dolaska i broj sati (mora biti veci od 12 da bi bila dnevnica, Racuni za hranu – ne priznaju se,),
6. Mapa izvoda sa ziro-racuna,
7. Mapa blagajne,
8. Mapa izvjesca – poslovne knjige sa propisanim financijskim, statististickim, poreznim i ostalim izvjescima,
9. Mapa izdanih i primljenih finansijskih instrumenata – pri cemu razumjevam izdane i primljene vrijednosne papire kao i date i primljene kredite te ostale finansijske isprave ako isto nije u registratoru sa izvodima ziro-racuna.
Naprijed navedena organizacija vodjenja poslovnih knjiga pozeljna je za male gospodarske subjekte, a uz neke dopune moze posluziti za srednje i velike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari