Odlomak

1. Uvod

Kao nauka o postenju i ljudskim odnosima, komunikologija je doprinela razvoju oblika i vestina koje se koriste u komuniciranju izmedju razlicitih subjekata. Da bi ciljevi komuniciranja bili ostvarivani potpunije i kvalitetnije, uspostavljaju se razlicite relacije izmedju posiqaoca i primaoca poruke. Istovremeno, posialjalac i primalac poruke mogu na razlicite nacine da ostvaruju svoju ulogu emitenta i recipijenta. Oni mogu izabrati vrstu komunikacije koja ce im omoguciti bolje slanje, odnosno bolji prijem poruke. I jedan i drugi zainteresovani su za bolje razumevanje sustine poslate poruke. Da bi u tome bili uspesniji, posiljalac i primalac poruke sluze se razlicitim vestinama i tehnikama, koje mogu dati raziliciti doprinos uspesnosti komuniciranja.
Potreba za poznavanjem tehnika i vestina komuniciranja zasnovana je i na cinjenici da je ono vrlo cesto dvosmerno, te da bi izostavljanje odredjene tehinike i vestine ili njihova pogresna primena mogla da ugrozi, pa cak i prekine proces komuniciranja.
Bez poznavanja odgovarajucih tehnika i vestina, u poslovnom komuniciranju, pre bi se ispoljili neki nedostaci, nego sto bi dosle do izrazaja moguce njegove prednosti. Do problema u komuniciranju moze doci i kada poznajemo odredjene tehnike i vestine, ali ih ne primenjujemo na pravi nacin, primenjujemo ih u pogresnoj situaciji.
U ostvarivanju poslovnog komuniciranja mogu se koristiti razlicite vrste tehnika i vestina. S obzirom na aktivnosti koju zelimo realizovati, svrhu komuniciranja, ulogu i polozaj ucesnika komuniciranja, moze se govoriti o sledecim vrstama tehnika :

 Tehnike pripreme za poslovno komuniciranje
 Tehnike uspostavljanja kontakata i stvaranja dobre atmosfere
 Tehnike komuniciranja na relaciji : govornik-slusalac
 Tehnike komuniciranja na relaciji : nadredjeni-podredjeni
 Tehnike pisanog komuniciranja
 Tehnike verbalnog komuniciranja
 Tehnike marketinskog komuniciranja
 Tehnike neverbalnog komuniciranja
 Tehnike elektronskog komuniciranja
 Tehnike telefonskog komuniciranja

2. Tehnike pripreme za poslovno komuniciranje

Saznanje o kompleksnosti poslovnog komuniciranja nalaze da je za uspesno komuniciranje, tj. Za ostvarivanje postavljenih ciljeva neophodno ispuniti odredjene uslove. Jedan od tih uslova jesu pripreme za poslovno komuniciranje. Pripreme treba izvrsiti na osnovama koje podrazumevaju planski, organizacioni i situacioni pristup, uz poznavanje adekvatnih tehnika, vestina, sredstava i metoda.
Planski pristup podrazumeva pronalazenje odgovara na pitanja : Sta treba uraditi u fazi priprema, ko to treba da uradi, kako treba uraditi, kada treba uraditi. Plan priprema za komuniciranje treba da bude primeren sustini i cilju komuniciranja. Dakle, ne moze se govoriti o unificiranim pripremama i pripremama na bazi “propisanog recepta”.
Medjutim, smatra se da se priprema za poslovnu komunikaciju najcesce odnose na sledece elemente i tehnike u vezi sa njima :

1. Citanje raspolozivih materijala
2. Razvijanje materijala
3. Cilj koji se zeli postici
4. Razumevanje pojedinca odnosno grupe
5. Definisanje strukture nastupa
6. Priprema teksta ili belezaka
7. Priprema vizuelnih dokumenata
8. Priprema ostalih sredstava i opreme, kojima se moze olaksati u inaprediti poslovno komuniciranje

Ovako koncipirana priprema predstavlja uvod u uspeh. Naime, navedeni pristup pripremi, i njena realizacija, treba da omoguce uspesno upravljanje svim fazama procesa komuniciranja, sto predstavlja osnovnu pretpostavku za ostvarivanje ciljeva komuniciranja. Pri tome, ponovo se ukazuje na neophodnost da pripreme budu primerene svim aspektima komuniciranja koje se zeli ostvariti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari