Odlomak

PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA
CILj I ISHOD RADA
Cilj rada je izrada Pravila zaštite od požara, koja obuhvataju organizaciju tehnoloških procesa, na način da rizik izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja, bude obezbeđena evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje.
Ključne reči: požar, pravila zaštite, rizik.

RULES OF FIRE PROTECTION

GOALS AND OUTCOMES
The aim of this paper is to develop Rules of fire protection, which includes the organization of tehnological processes, so that risk of the outbreak and spread of fire is removed, and that in the event of an outbreak, be provided evacuation of people and property, and prevented its spread.
Keywords: fire, protiection rules, risk.

1.UVOD
Zaštita od požara regulisana je Zakonom zaštite od požara (“Sl. Glasnik RS” br. 111/09).
Prema pomenutom Zakonu, Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.
Zaštita od požara ostvaruje se:
1) organizovanjem i pripremanjem subjekata zaštite od požara za sprovođenje zaštite od požara;
2) obezbeđivanjem uslova za sprovođenje zaštite od požara;
3) preduzimanjem mera i radnji za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine prilikom izbijanja požara;
4) nadzorom nad primenom mera zaštite od požara.
Subjekti zaštite od požara dužni su da postupaju u skladu s obavezama utvrđenim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, da obezbede primenu Planova ili Pravila zaštite od požara, kao i drugih akata, i odgovorni su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove zaštite od požara.
Subjekti zaštite od požara dužni su da angažovanjem raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, ako to mogu da učine bez opasnosti za sebe ili drugoga.
Prevencija zaštite od požara obezbeđuje se planiranjem i sprovođenjem preventivnih mera i radnji tako da se što efikasnije spreči izbijanje požara, a da se u slučaju izbijanja požara rizik po život i zdravlje ljudi i ugrožavanje materijalnih dobara kao i ugrožavanje životne sredine svede na najmanju mogudu meru i požar ograniči na samom mestu izbijanja.

STRATEGIJA ZAŠTITE OD POŽARA
Strategija se donosi za period od najmanje pet godina i sadrži naročito:
1) opis i ocenu stanja u oblasti zaštite od požara;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari

Click to access the login or register cheese