Odlomak

KOMANDITNO DRUŠTVO

POJAM I PRAVNI POLOŽAJ KOMANDITNOG DRUŠTVA
Zakon o privrednim društvima ovo društvo reguliše u članovima 10-16. Ova regulativa nije detaljna te se predviđa da ukoliko nije drukčije utvrđeno posebnim odredbama ovog zakona, na komanditno društvo se primjenjuju odredbe koje se odnose na ortačko društvo. Popularnost ove forme bila je najveća u srednjem vijeku, kada je i nastala iz ugovora “commenda”. Komanditno društvo je ortakluk stvoren zakonom sa jednim ili više ortaka (komplementara) i jednim ili više lica koja odgovaraju ograničeno do visine uloga (komanditora). Status komplementara u ovom društvu odgovara položaju ortaka i oni imaju ista prava, dužnosti i obaveze. Komanditori s druge strane su na mnogo načina više poput investitora nego ortaka, s obzirom da je njihov rizik ograničen na iznos njihovog uloga u društvo, i oni nemaju pravo da upravljaju društvom i vode poslove društva. Obije vrste članova mogu biti fizička ili pravna lica. Ulozi komanditora mogu biti u novcu ili u stvarima i pravima koja se procjenjuju.
Ovo društvo karakteriše hibridna priroda, jer kod njega srijećemo istovremeno i personalne i kapitalske elemente, karakteristike korporacija i osobine ortakluka. Zbog dominacije personalnih elemenata društvo se svrstava u društva lica.
Poređenje glavnih karakteristika ortakluka i komanditnog društva:

 

 

 

PREDNOSTI KOMANDITNOG DRUŠTVA
Ograničena odgovornost za komanditore, komanditori mogu investirati novac a da ne postanu odgovorni za obaveze društva i bez rizika po svoju ličnu imovinu, sve dok ne učestvuju u uravljanju poslovanjem ili dok se ne budu smatrali komplementarim.
Poreske pogodnosti, sposobnost komanditnog društva da prebaci oporezivanje pofita i gubitaka direktno komanditorima, a da oni pri tome ne rizikuju više nego što je njihov ulog, značajna je pogodnost u odnosu na poreski režim korporacije i ortakluka. U našem poreskom pravu nijesu prihvaćene ove pogodnosti, već se KD oporezuju kao pravna lica, iako im ZOPD to svojstvo ne priznaje.
Trajnost poslovanja, komanditno društvo neće nužno prestati usljed povlačenja nekog od komplementara ako u tom trenutku: postoji najmanje još jedan komplementar, ako je u pismenom sporazumu dopušteno da se poslovanje društva nastavi od preostalog komplementara i ako taj komplementar to i učini.
Raznovrsniji izvori kapitala, komanditno društvo ima mogućnost da poveća inicijalni kapital privlačenjem pasivnih investitora.

 

 

 

NEDOSTACI KOMANDITNOG DRUŠTVA
Neograničena odgovornost, ovo društvo ne može postojati bez najmanje jednog komplementara koji ima neograničenu odgovornost za dugove i obaveze komanditnog društva.
Zabrana upravljanja poslovanjem, komanditori se moraju odreći svojih prava upravljanja poslovima društva da bi održali svoj status i uživali ograničenu odgovornost.
Formalnosti i regulatorni zahtjevi, komanditno društvo je tvorevina zakona i kao takvo mora biti stvoreno dokumentacijom registrovanom kod nadležnog državnog organa. Upis u registar ima konstitutivno dejstvo, i dokaz o tome je odgovarajuća potvrda.
Pravni i organizacioni troškovi, pored kapitala potebnog za redovne troškove nametnute obavljanjem djelatnosti komanditnog društva, osnivači po pravilu imaju i značajne pravne troškove za pripremu kompleksnog sporazuma o osnivanju, kao i registracione troškove troškove za dobijanje certifikata, i moguće troškove registracije nekog drugog imena.

 

 

 

OSNIVANJE KOMANDITNOG DRUŠTVA
Za osnivanje ovog društva moraju postojati najmanje dva lica, od kojih jedno mora biti u svojstu komplementara, a drugo u svojstvu komanditora. Što se tiče ugovora o osnivanju naš zakon ne propisuje njegovo obavezno sastavljanje niti određuje njegovu formu, te on može biti zaključen i usmeno, odnosno konkludentno. Naš zakon ne predviđa obavezu prilaganja ugovora o osnivanju uz prijavu o registraciji.
Naš zakon, uprkos tome što se ovom društvu ne priznaje pravni subjektivitet, propisuje obavezu registracije komanditnog društva. Registracija je obavezna i uslov je da bi se komanditori mogli smatrati ograničeno odgovornim, u suprotnom svi članovi, u pogledu položaja i odgovornosti, smatraju se ortacima.
Registracija se vrši dostavljanjem izjave ili ugovora potpisanog od strane svih članova CRPS-u, koji sadrži podatke:

  • naziv društva i naznaku da je društvo osnovano kao komanditno
  • śedište društva
  • rok na koji se društvo osniva i datum početka obavljanja djelatnosti
  • ime, prezime i matični broj, odnosno naziv svakog člana društva
  • ime svakog lica koje ima svojstvo komanditora
  • ulog komanditora i da li je ulog u novčanom ili nenovčanom obliku.

Ova registracija ima konstitutivno dejstvo i oročena je na godinu dana, pa se mora stalno produžavati.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari