Odlomak

Питање поступања са малолетним учиниоцима кривичних дела пре свега дефинисано је старосним границама малолетства, затим условима за примену одређених мера, а све у циљу остварења циља генералне и нарочито специјалне превенције према овој категорији учинилаца.

Начело опортунитета све више добија на значају поред општег и основног начела легалитета кривичног гоњења, али уједно представља и начело које је изузетак у односу на основна начела кривичног гоњења. У поступку према малолетницима прописана је могућност примене опортунитета који се у теорији класификује на безусловљен (класичан) опортунитет и условљен опортунитет.

Према начелу опортунитета, јавни тужилац најпре цени да ли постоје стварни и правни разлози за покретање поступка. Уколико су ти законски услови испуњени, тек онда процењује целисходност кривичног гоњења. Због тога је могуће да кривично гоњење изостане и када се стеку све законске претпоставке за покретање кривичног поступка, у случајевима када јавни тужилац оцени да би то било у јавном интересу.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Komentari