Odlomak

Uvod
Delatnost krivičnog suda u cilju realizacije funkcije suđenja, posmatrana sa sadržinske strane, može se manifestovati u rukovođenju krivičnim postupkom i u donošenju odluke o krivičnoj stvari. Zavisno od vrste delatnosti krivičnog suda, razlikuju se odluke koje krivični sud donosi u toku upravljanja krivičnim postupkom i odluke koje donosi o samoj krivičnoj stvari, tj. kojima se definitivno rasvetljava i rešava krivična stvar, a samim tim i okončava krivični postupak. Odluke koje sud donosi u toku upravljanja kricičnim postupkom su rešenja i
naredbe, a odluke kojima se rešava krivična stvar su presude. Izuzetno, postoje rešenja kojima se rešava krivična stvar, na primer, rešenje o izricanju sudske opomene, odnosno rešenje o obustavi krivičnog postupka, ako se utvrdi da delo nije krivično delo, da postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost, odnosno ako nema dovoljno dokaza da je okrivljeni izvršio navedeno delo. Ovu odluku u formi rešenja sud će doneti u slučaju ako ove oklnosti utvrdi pre početka glavnog pretresa. Isto tako, postoje presude kojima se rešavaju samo procesna pitanja, a ne i pitanja o glavnoj- krivičnoj stvari, na primer, presuda kojom se optužba odbija, koja se zbog toga i naziva procesnom presudom. Odluke krivičnog suda predstavljaju osnovnu sadržinu delatnosti krivičnog suda u toku ostvarenja funkcije suđenja u krivičnim stvarima. Dakle, krivični sud donosi u toku vršenja funkcije suđenja sledeće odluke: presude, rešenja i naredbe. Presude su takve sudske odluke kojima se, po pravilu, rešavaju krivičnopravna i krivičnoprocesna pitanja o jednoj krivičnoj stvari, izuzev presude kojom se optužba odbija. Rešenja i naredbe su takve sudske odluke kojima se, po pravilu, rešavaju pitanja koja se odnose na upravljanje krivičnim postupkom, s tim što postoje i takva rešenja kojima se meritorno odlučuje o krivičnoj stvar

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

4 replies on “Presuda”

nenkica992 says:

dobra literatura za rad iz krivičnog procesnog prava je “Komentar zakonika o krivičnom postupku” autori: Goran P. Ilić, Miodrag Majić, Slobodan Veljanski i Aleksandar Trešnjev

tijana94 tijana94 says:

Po kojoj skrpiti je radjen ovaj seminarski?

tijana94 tijana94 says:

Meni treba seminarsji radjen po knjizi Petra Stanojevica?

tijana94 tijana94 says:

Ili moze po knjizi M.Grubaca

Komentari