Odlomak

1. PRAVILA POSLOVNOG FINANSIRANJA

Osnovna pitanja korporativne finansijske analize, koja se javljaju u savremenoj literaturi odnose se na problematiku:
 Vrste sredstava koja se pribavljaju,
 Obima i oblika sredstava kojima se raspolaže i
 Načina finansiranja potrebnih sredstava.

Ekonomsko-finansijska politika je deo poslovne politike koja sadrži skup odluka i mera zasnovanih na određenim pravilima i principima koji se primenjuju u transakcijama radi ostvarivanja ciljeva i zadataka preduzeća. Iz ove definicije izdvajamo principe i pravila. Principi predstavljaju zahteve kojih se preduzeće pridržava u cilju dobrog i domaćinskog poslovanja. Pravila se odnose na strukturu izvora i omogućavaju da se ostvare određeni principi.

1.1. Načela – principi ekonomsko-finansijske politike

Primenom principa ekonomsko-finansijske politike preduzeće ostvaruje maksimalne rezultate uz minimalna ulaganja.

U savremenoj ekonomsko-finansijskoj literaturi ističu se sledeći principi finansijske politike:
 princip rentabilnosti
 princip sigurnosti i likvidnosti
 princip zaštite od prezaduženosti
 princip fleksibilnosti (ili finansijske elastičnosti)
 princip nezavisnosti.

Princip rentabilnosti se izražava u ostvarivanju maksimalnih rezultata u dužem vremenskom periodu. Preduzeće posluje rentabilno kada postiže pozitivan finansijski rezultat. Ako preduzeće ostvari gubitak, njegovo poslovanje je nerentabilno. Rentabilnost se može meriti i analizirati preko stope prinosa ukupnog kapitala i preko stope prinosa sopstvenog kapitala. Stopa prinosa se izražava odnosom između čistim primitaka i uloženog iznosa sredstava.
Stopa rentabilnosti ukupnog kapitala može se računati na sledeći način:

Stopa od 12,5% pokazuje da je preduzeće na svakih 100 dinara ukupnog kapitala ostvarilo prinos od 12,5 dinara. Ovaj princip upućuje na to da preduzeće treba da investira sredstva u one poslove kojima će ostvariti najvišu stopu prinosa. Preduzeće će koristiti sopstveni i pozajmljeni kapital sve dok je stopa prinosa veća od tržišne kamatne stope
Menadžeri i preduzetnici teže oplodnji sopstvenog kapitala i zanima ih pokazatelj njegove rentabilnosti, koji se izračunava stavljanjem u odnos neto dobitka i sopstvenog kapitala.

Stopa od 16% znači da je preduzeće na svaki 100 dinara uloženog sopstvenog kapitala ostvarila 16 dinara neto dobitka.
Princip rentabilnosti proizilazi iz cilja preduzeća da se maksimiraju rezultati na dugi rok. Maksimalizacija dobitka pretpostavlja maksimalizaciju periodičnih rezultata poslovanja. Zbog toga menadžment preduzeća nastoji da rezultati poslovanja, izraženi kroz periodične dobitke, budu što veći. Iz napred navedenog možemo zaključiti da je princip rentabilnosti jedan od najvažnijih principa finansiranja jer bitno utiče na finansijsku strukturu preduzeća, na oblik finansiranja i upotrebu kapitala u preduzeću.

Princip sigurnosti zahteva da se finansiraju oni poslovni poduhvati iz kojih će se uloženi novac sigurno vratiti. Ako preduzeće ulaže novčana sredstva u sopstvene poslovne aktivnosti, mora da se zaštiti od negativnog finansijskog rezultata. To može smanjenjem troškova kao i jačanjem sopstvenih izvora finansiranja. Kod ulaganja u tuđe poslovne aktivnosti, može da se javi rizik nemogućnosti naplate potraživanja. Nastanak ovog rizika može da se spreči ocenom boniteta i kreditne sposobnosti potencijalnih dužnika. Ovo načelo se odnosi i na davaoce kredita. Oni zahtevaju da se njihovi interesi zaštite kapitalom tražioca kredita. Pored toga zahtevaju i sposobnost plaćanja dospelih obaveza, što je princip likvidnosti. Ova dva principa su međusobno povezani i proizilaze iz principa zaštite poverioca. Princip sigurnosti je važan princip finansiranja koji nalaže preduzeću da poseduje sopstveni kapital jer je on uslov kreditne sposobnosti preduzeća i zahtev njegovih poverilaca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari