Odlomak

Pojam privrednog društva (preduzeća) i njegova imovina
Preduzeće je – samostalna ekonomska, tehnička i pravna celina u vlasništvu određenih subjekata koja proizvodi dobra i usluge za potrebe tržišta. Samostolnost preduzeća ogleda se u 2 vida :

  1. ekonomska samostalnost preduzeća ( slobodno bira predmet svojeg poslovanja, potrebne resurse i poslovne partnere )
  2. pravna samostalnost ( ogleda se u ĉinjenici da je ona pravni subjekat i da po toj osnovi stiĉe prava i obaveze, snosi odgovornost )

Preduzeće proizvodi dobra i usluge za potrebe društva. Preduzeće se koristi resursima i snosi poslovni rizik. Preduzeće teži ostvarenju dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva.
Primarni ekonomski cilj preduzeća je ostvarenje dobiti, a sekundarni cilj preduzeća je osiguranje kontinuiteta i razvoja preduzeća, proizvodeći dobra i usluge. Društveni ciljevi preduzeća mogu biti kako zadovoljstvo radnika materijalnim i društvenim  položajem tako i boljitak i razvoj društvene zajednice i okruženja usled dobrog i odgovornog poslovanja preduzeća
Predmet raĉunovodstvenog obuhvatanja u preduzeću su IMOVINA, OBAVEZE i REZULTAT. Imovina (engl. assets, nem. Vermögen) su sva pokretana i nepokretna dobra i/ili prava u
vlasništvu pravne ili fiziĉke osobe, koja se mogu izraziti u novcu; to su sva sredstva koja se  koriste u poslovanju preduzeća.  Bitna karakteristika imovine je postojanje odreĊenog stepena izvesnosti da će se njenom upotrebom ostvariti buduća ekonomska korist. Ako odreĊeni imovinski deo zadovoljava ovaj kriterijum, zadovoljava definiciju imovine i može se u raĉunovodstvu prikazati kao deo ukupne vrednosti imovine preduzeća. Imovina može biti materijalna (zgrada, zemljište, mašine, raĉunari) ili nematerijalna (goodwill, tj. dobro ime preduzeća, licenca, patent). Prema veku trajanja imovina se deli na kratkoroĉnu (vek trajanja do godinu dana) i dugoroĉnu  (vek trajanja duži od jedne godine). S obzirom na likvidnost imovina može biti likvidna ili lako promenljiva u novac (novac, bankarski depozit, raĉuni dospeli na naplatu, zalihe gotovih proizvoda), ili nelikvidna, tj. fiksna teže promenljiva u novac (zgrade, zemljište, dugoroĉne investicije i sl.).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese