Odlomak

OPIS TEHNOLOŠKOG I RADNOG PROCESA

DELATNOST PREDUZETNIKA

U okviru delatnosti benzinska pumpa se bavi trgovinom motornim gorivima. Preduzeće poseduje licencu za obavljanje energetske delatnosti (stanice za snabdevanjem motornim gorivima). Licencu dobilo 05.10.2007 godine koga je izdala Agencija za Energetiku Republike Srbije.
Mesto obavljanja delatnosti je u ulici —————————-.
 

 

 

OPIS TEHNOLOŠKOG I RADNOG PROCESA, OPIS SREDSTAVA ZA RAD I SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU U SERVISU

Tehnološki proces benzinske pumpe
Tehnološki postupak benzinske pumpe sadrži sledeće faze:

  • Točenje motornih goriva u motorna vozila
    • Prodaja ostale trgovačke robe koja se nalazi u maloprodajnom objektu
  • Naplata pružanja usluge

 

 

 

Opis radnog procesa na radnom mestu BENZINSKE STANICE, prema viđenju  procenjivača rizika
Radni proces se sastoji u pružanju usluga točenja motornih goriva (trgovina na malo) pomoću aparata za točenje u motorna vozila kao i prodajom ostale trgovačke robe koja se nalazi u maloprodajnom objektu.

 

 

 

 

OBJEKTI KOJI SE KORISTE KAO RADNI I POMOĆNI PROSTOR, UKLjUČUJUĆI I OBJEKTE NA OTVORENOM PROSTORU, SA SVIM PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA

Lokacija benzinske staniceje u prizemlju u —————————– .
U prednjem delu se nalazi prostorija za smeštaj radnika.
Parcela na kojoj se nalazi objekat je neposredno uz magistralni put _____________ i sa njom je povezan preko sporednih saobraćajnica koji omogućavaju bezbedno isključenje i uključenje u javni saobraćaj.

  • Stabilnost i čvrstoća objekata

Objekat ima strukturu i stabilnost koja odgovara njegovoj nameni.

  • Instalacije
  • Električne instalacije

Električna instalacija zgrade ima zaštitu od strujnog udara, preopterećenja i kratkog spoja. Pregled i održavanje ispravnosti električnih instalacija je u nadležnosti Poslodavca.

  • Telefonska instalacija: Benzinska stanica ima telefonsku instalaciju.
  • Gromobranska instalacija: Objekat poseduje gromobransku instalaciju koja je u funkciji.

Ceo objekat kao i uređaji za točenje motornog goriva su uzemljeni. Prilikom istakanja na datom mestu postoji uzemljivač koji je u funkciji pri čemu se u toku istakanja, obaveza radnika je da dati uzemljivač bude priključen na dostavno vozilo tj. Cisternu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Trgovina

Više u Zaštita na radu

Komentari

Click to access the login or register cheese