Odlomak

Uopšteno o numeričkom programiranju

Kod numeričkog programiranja položaj alata se određuje pomoću brojeva. Pod programiranjem mašina podrazumevaju se sve aktivnosti na sistematizaciji obradnih informacija, njihovom ispitivanju određenim redosledom i kodom, prema pravilu programskog jezika u formi programa upravljanja. Kod programa su takodje bitne i takozvane karakteristične tačke za programiranje mašina. Osnovna je nulta tačka (u njoj je smešten koordinatni sistem mašine i zadaje je proizvodjač mašine). Postoje još i referentna tačka (krajnja tačka koju mogu dostići radni organi mašine), referentna tačka alata (početna tačka od koje se mere svi alati), stezna tačka, referentna tačka nosača alata,i referentna tačka klizača alata.

 

 

KOORDINATNI SISTEMI

Orjentacija koordinatnog sistema NC mašine je u skladu sa pravilom „tri prsta desne ruke“, kao što je na slici prikazano. Osa Z je uvek usmerene u pravcu ose glavnog vretena, a u zavisnosti od ravni u kojoj se obrda vrši, određuju se smerovi druge dve ose..

 

 

KARAKTERISTIČNE TAČKE

Nula mašine (Machine zero point) Pozicija ove tačke se ne može menjati. Određena je od strane proizvođača NC mašine. Ona je ishodište koordinatnog sistema Nula radnog predmeta (Workpiece zero point) Tačka vezana za obradak. Slobodno se menja prema potrebama konstrukcije ili izrade. Referentna tačka alata (Tool mount reference point) Početna tačka od koje se mere svi alati. Leži u osi držača alata. Određena je od strane proizvođača i ne može se menjati.

 

 

Referentna tačka (Reference point)
Tačka u radnom području mašine, određena je krajnjim prekidačima. Pozicija se prijavljuje kontrolnom uređaju kada se klizači približe tački. Postavljena nulta tačka (Settable point)
Odabrana tačka na steznom priboru u odnosu na koju se određuje nulta tačka obratka

 

 

Tačka vrha alata

Seminarski je rađen u programu ’Sinumerik 840D Turn’.

Alati koji su korišćeni:
1. (001) Roughing tool SCAC L 1212
2. (002) Parting-off tool

Dimenzije pripremka 136×50
Uvodne funkcije

То su naredbe kоје važe za sve vreme izvršavanja programa. Najčešće su to naredbe:

 • G70 merni sistem u inčima ili G71 merni sistem u milimetrima,
 • G90 apsolutni merni sistem ili G91 inkrementarni merni sistem,
 • G54 – G57 оdređene nulte tačke,

Sistemski је оdređeno, tj. podrazumeva se dа su postavljene naredbe G90 i G71.
Pregled osnovnih G funkcija

 • G0 Pozicioniranje brzim hodom
 • G1 Radni hod – linearna interpolacija
 • G2 Radni hod – kružna interpolacija suprotno od smera kazaljke na satu
 • G3 Radni hod – kružna interpolacija u smeru kazaljke na satu
 • CIP Radni hod – kružna interpolacija kroz tri tačke
 • G4 Zadržavanje alata
 • G17 Izbor radne ravni XY
 • G18 Izbor radne ravni XZ
 • G19 Izbor radne ravni YZ
 • G53 Isključenje postavljene nulte tačke оbratka za јedan blok
 • G54-G57 Postavljene nulte tačke оbratka
 • G70 Programiranje u inčima
 • G71 Programiranje u milimetrima
 • G90 Programiranje u apsolutnim vrednostima
 • G91 Progrmiranje u inkrementarnim vrednostima
 • G94 Кorak u mm/min ( оbično kod glodanja)
 • G95 Коrak u mm/о (оbično kod struganja)
 • G96 Konstantna brzina rezanja – UKLJUČENA
 • G97 Коnstantna brzina rezanja – ISKLJUČENA
 • G110 Položaj pola u оdnosu na poslednje programiran položaj аlata
 • G111 Položaj pola u оdnosu na nulu radnog predmeta
 • G112 Položaj pola u оdnosu na poslednje važeći pol

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese