Odlomak

Automatski zaštitni uređaji elektroenergetskih postrojenja obuhvataju uređaje u postrojenjima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije koji imaju zadatak da upozore na nenormalne režime rada pojedinih elemenata elektroenergetskih sistema, a u slučaju pojave neizbežnih kvarova svojim delovanjem brzo isključe oštećeni elemenat i na taj način smanje razaranje i negativni uticaj kvara na rad elektroenergetskog sistema. Električna energija predstavlja osnovni vid energije i preduslov razvoja privrede svake zemlje. S ciljem da se obezbede dovoljne količine električne energije potrošačima svih kategorija, potrebno je izgraditi mnoge hidro, termo ili nuklearne elektrane, povezati ih hiljadama kilometara visokonaponskih dalekovoda s potrošačkim područjima i putem transformatorskih stanica i distributivne mreže srednjeg i niskog napona dovesti energiju svakom potrošaču. S ciljem da se obezbedi neprekinutost u napajanju i proizvodnji električne energije uz što je moguće manje troškove, elektrane, prenosna mreža i transformatorske stanice povezuju se u jedinstven elektroenergetski sistem, kako unutar manjih regija tako i unutar država pa i između više država. Savremeni razvoj društva, industrije i privrede uopšte baziran je na električnoj energiji. Osnovni zahtev, pored dovoljnih količina raspoložive energije i kvalitetnog napona, je neprekinutost u napajanju. U savremenoj industriji i kratkotrajni prekidi u napajanju mogu izazvati dugotrajne zastoje u proizvodnji i velike materijalne štete. Uprkos ispravnom projektovanju i dimenzionisanju izolacije i ostlih parametara elektroenergetskog sistema, kao i pažljive izgradnje i redovnog odrzavanja, u pogonu se mora računati sa mogućnošću pojave kvara na praktično svakom elementu sistema. Izolacija uređaja u postrojenjima ne može se iz ekonomskih razloga dimenzionisati tako da izdrži ogromna električna naprezanja koja mogu da se ponekad pojave, npr. prilikom atmosferskih pražnjenja i direktnog udara groma. Zbog mehaničkih, termičkih i hemijskih uticaja izolacija je izložena starenju, tako da vremenom gubi svoja svojstva i može da se probije kod naprezanja koja su neznatno veća od normalnih. Osim navedenog, postoji niz uticaja koji mogu da dovedu do kvara, kao što su na primer, greške u materijalima od kojih su građeni uređaji, premoštenje izolacije dalekovoda granjem ili drugim predmetima koja prilikom oluja nanese vetar, prljanje površine izolacije zbog jakih aerozagađenja, pucanja užadi dalekovoda ili konzolnih nosača kod stubova zbog preterano velikih dodatih tereta snega ili leda, rušenje stubova dalekovoda prilikom velikih oluja, klizanje terena ili poplave, oštećenje kablova prilikom zemljanih radova, premoštenje izolacije zbog ulaska ptica ili životinja u postrojenje, pogrešne manipulacije u postrojenjima itd. Pojave kvarova na izolaciji u većini slučajeva izazivaju kratki spoj koji predstavlja najčešći i najopasniji oblik jako razaranje na mestu kvara, sa svim njegovim neugodnim posledicama:
– kvara zbog delovanja električnog luka s velikim strujama kratkog spoja ( izraziti padovi napona na velikom području koji ometaju i do 50kA );
– normalan rad potrošača ili izazivaju njihovo ispadanje iz pogona;
– mehaničko i termičko naprezanje neoštećenog dela sistema kroz koji teku negativan uticaj na stabilnos rada
– velike struje kratkog spoja; povezanog elekrtoenergetskog sistema. Osim kvarova u pogonu se javljaju i opasna stanja za rad pojedinih elemenata sistema koja bi dovela do kvara ukoliko se pravovremeno ne bi preduzele potrebne mere. Takva nenormalno visoki naponi koji naprežu i opasna pogonska stanja su npr:
– preniski naponi koji otežavaju ili ugrožavaju izolaciju uređaja;
– prevelike struje zbog potpuno onemogućavaju normalan rad potrošača; preopterećenja ili kvarova u sistemu hlađenja i u vezi si tim previsoke nesimetrična
– temperature elemenata elektrornergetskog sistema;
– opterećenja generatora, prevelik broj obrtaja itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese