Odlomak

Rizik i riziko averzija
Šta je to rizik? Da li rizikovati? Kada i pod kojim uslovima rizikovati? Kako ublažiti ili izbjeći negativne posljedice rizikovanja u finansijama? To su pitanja na koja trebamo odgovoriti u ovom seminarskom radu. Kroz istraživanje zadate teme došli smo do korisnih odgovora i predstavit ćemo osnovna značenja i vrste rizika i riziko averzije u finansijama, utvrditi razliku između rizika i neizvjesnosti, ukratko predočiti uzroke rizika (dinamika ekonomskih dešavanja na mikro i makro planu, kontinuirane promjene) i vrste rizika (sistemski, nesistemski, poslovni, finansijski, projektni, portfolio). Također ćemo predstaviti i osnovne metode kvantificiranja rizika, te različite oblike riziko averzije kao što su hedžing, optimiziranje portfolia, diverzifikacija i sl, te Markowitzevu riziko premiju i Arrow-Prattowe koeficijente kao mjere riziko averzije i teorija igara.Kažemo da investitor ima averziju prema riziku uvijek onda kada između dvije investicije jednakog očekivanog prinosa bira manje rizičnu investiciju. Generalno se polazi od pretpostavke da investitori imaju averziju prema riziku, u najmanju ruku kod značajnih odluka
u portfolio menadžmentu, ali isto tako dva investitora se mogu razlikovati značajno u nivou averzije prema riziku koji pokazuju. U našem radu su predstavljene Markowitzeva riziko premija i Arrow-Prattowi koeficijenti kao mjere riziko averzije i teorija igara. Što je rizik veći, veći je i očekivani prinos, ali je veća mogućnost lošeg ishoda. Što je rizik manji, manji je i očekivani prinos, ali je manja i mogućnost lošeg ishoda. Ovdje ćemo izložiti i program upravljanja rizikom, a uz pomoć osiguravajućeg agenta preduzetnik bi trebao odabrati najbolju kombinaciju postupanja s određenim rizikom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari