Odlomak

Sistem kvaliteta
Najveći svetski stručnjaci smatraju da ključ uspeha leži u multidisciplinarnim naukama i inženjerskoj osnovi.Razvoj materijala je prisutan takvim intezitetom ,skoro kao i nastajanje novih senzora, kompjuterskih modela, kompjuterske simulacije i sistema kvaliteta.Oni su bitni zbog smanjenja cena i optimizacije procesa proizvodnje, a samim tim i poboljšanja uslova života.Svetske kompanije investiraju u razvoj sistema kvaliteta, korišćenje kompjuterskih modela i poboljšanje efikasnosti procesa proizvodnje.
Materijali se mogu dizajnirati i prilagođavati po želji krajnjeg korisnika,a razvoj novih materijala u skladu sa sistemom kvaliteta može da posluži kao inspiracija novim zahtevima i trendovima.Što se tiče inovacija u proizvodnji materijala, akcenat u savremenim svetskim tokovima nije na primenama već na proizvodnji, detaljnijoj kontroli i razvoju novih proizvodnih tehnologija za materijale.Pri izučavanju materijala kao i sistema kvaliteta treba imati visok stepen osmišljenosti i dubioznosti, sa kompleksnim prilazom kako u oblasti nauke, tako i u sveri inženjeringa materijala uključujući čitav spektar materijala od metalnih, kompozitnih, poluprovodničkih, polimernih, keramičkih do biomaterijala.
Motivacija je jedan od fenomena čovečanstva kome se posvećuje izuzetna pažnja.Napisan je čitav spektar različitih knjiga, međutim u praksi, u suštini, veoma malo se zna, odnosno nema optimalno prihvatljivog stava u vezi sa njom.Odnos motivacije i kvaliteta je potreba svih zaposlenih na unapređenju kvaliteta i uzrokovana je željom za ulaganjam intelektualnih i fizičkih sposobnosti u cilju optimalnog izvršenja definisanih aktivnosti.Ključni parametar za upravljanjem procesima-menadžmentom-kvalitetom, a istevremeno i kamen spoticanja je motivacija.
Da bi organizacioni informaciono-komunikacioni sistem efikasno funkcioni- sao poterbno je obratiti pažnju na sledeće:

1. Bitno je prenositi informacije koje su poterbne za donošenje odluka i za razradu planova.Veliku pažnju treba obratiti izboru informacija, jer ih često ima vrlo mno- go. Najznačajnije informacije su one koje se odnse na kritična područija, kao i sve informacije u vezi sa budućim aktivnostima i mogućnostima.

2. Organizacioni komunikacioni sistem treba kreirati u skladu sa svrhom i ciljevima organizacije i integrisati ga u organizaciju.Istovremeno se može pojaviti potreba izvesnih prilagođavanja organizacije zahtevima informaciono-komunikacionog sistema, o čemu treba voditi računa.

3. Definisati sve važnije informacione tokove, metode prenošenja informacija kao način prikazivanja određenih informacija, kako bi bile razumljive, uočljive, jasnije…Ovo se posebno odnosi na primenu grafikona, dijagrama, tabela i sličnih formi prikazivanja.

4. Obezbediti potrebnu opremu za efikasan informaciono-komunikacioni sistem.Sem računarskih mreža poželjno je koristiti razna sredstva kao što su:diktafoni, kalkulatori, fotokopirni uređaji, zidne table za vizuelno prikazivanje raznih značajnih evidencija vezanih za rokove, kapacitete, poslovni uspeh itd.

5. Ljudi su najvažniji element organizacije, a isto tako i najznačajniji element informaciono-komunikacionih tokova.Prekidi i konflikti u tim rokovima javljaju se u osnovi zbog pogrešnih interpretacija, loše definisanih informacija, nejasnoća i uopšte zbog karakteristika ljudske psihe.Zbog toga je važno da se za formiranje informacionih tokova angažuju stručnjaci različitih oblasti, rukovodioci i upravna tela, a posebno specijalisti u oblasti upravljanja i informatike.

ZAHTEVI STANDARDA

Prihvatanje sistema upravljanja kvalitetom mora da bude strateška odluka organizacije.Na projektovanje i uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u organizaciji utiču različite potrebe, određeni ciljevi, proizvodi organizacije, procesi u samoj organizaciji i veličina i struktura organizacije.Svrha ovog standarda nije da propiše uniformnost struktura sistema upravljanja kvalitetom ili uniformnost dokumentacije.
Zahtevi za sistem upravljanja kvalitetom definisani u ovom međunarodnom standardu se dopunjuju sa zahtevima za proizvode.
Ovaj međunarodni standard mogu koristiti unutrašnje i spoljne strane, uključujući sertifikaciona tela, kako bi ocenili sposobnost organizacije da zadovolji zahteve kupaca, zakone i zahteve same organizacije.
Prilikom razvoja ovog standarda uzeti su u obzir principi upravljanja kvalitetom navedeni u ISO 9004.
Ovaj međunarodni standard promoviše prihvatanje procesnog prilaza u toku razvoja, primene i unapređenja efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom, kako bi se povisilo zadovoljstvo kupca zadovoljenjem njegovih zahteva.
Da bi organizacija funkcionisala uspešno, ona mora da identifikuje i upravlja brojnim povezanim aktivnostima.Aktivnost koja koristi resurse i kojom se upravlja u cilju omogućavanja transformacije ulaza u izlaze , može se smatrati procesom.Izlaz jednog procesa često predstavlja ulaz u sledeći.
Primena sistema procesa unutar organizacije, zajedno sa identifikacijom i interakcijama ovih procesa i njihovim upravljanjem može se nazvati “procesnim prilazom”.
Prednost procesnog prilaza je stalna kontrola, koju on obezbeđuje, nad vezama između pojedinih procesa u sistemu procesa, kao i nad njihovom kombinacijom i interakcijom.
Kada se koristi u sistemu upravljanja kvalitetom, ovakav prilaz naglašava važnost:
a) razumevanja i zadovoljenja zahteva,
b) potrebe razmatranja procesa u smislu novostvorene vrednosti,
c) dobijenje rezultata o učinku i efektivnosti procesa,
d) stalnog unapređenja procesa, baziranog na objektivnom merenju

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Metalurgija

Više u Skripte

Komentari