Odlomak

UVODNE NAPOMENE

Bez troškova se ne može ostavriti nijedna proizvodnja. Zato troškovi predstavljaju bitan faktor u radu svakog preduzeća. Šta su zapravo troškovi, kako se obračunavaju i kakav uticaj oni imaju na poslovanje preduzeća biće prikazano u prvoj tački ovog rada. Troškovi se mogu podeliti na više vrsta. Sve te vrste troškova ipak ne mogu obuhvatiti sve troškove koji postoje i koji se mogu javiti u jednom preduzeću. Zato će u drugoj tački rada biti prikazani troškovi koji zavise od kretanja ili dinamike obima proizvodnje, i to: fiksni troškovi, relativno fiksni troškovi i varijabilni troškovi. Fiksni troškovi su vrsta troškova koji su nepromenljivi. Ovi troškovi u preduzeću postoje bez obzira da li preduzeće posluje ili ne. Relativno fiksni troškovi su troškovi koji se menjaju po zonama. Sa prelaskom u novu zonu, ovi troškovi rastu, dok su u zonama nepromenljivi. Relativno fiksni troškovi biće objašnjeni na primeru radnih smena u preduzeću. Posebna pažnja biće posvećena varijabilnim troškovima, u okviru koji će biti objašnjeno proporcijalno kretanje troškova, kao i degresija i progresija troškova. Troškovi koji se menjaju srazmerno sa promenom obima proizvodnje su proporcionalni troškovi. Ovi troškovi se povećavaju, odnosno smanjuju kao što se povećava, tj., smanjuje obim proizvodnje. Degresija troškova znači da se troškovi u preduzeću povećavaju sa povećavanjem proizvodnje, ali je to povećanje sporije, dok progresija troškova predstavlja brži rast troškova, nego rast proizvodnje. Posebna pažnja posvećuje se uticaju ovih troškova na ukupne troškove preduzeća, kao i na troškove po jedinici proizvoda. U okviru druge tačke ovog rada, takođe biće prikazane i zone kretanja troškova. Odgovor na pitanje kada su zapravo najniži troškovi proizvodnje, odnosno kada je najpovoljnije proizvoditi, biće prikazano u ovoj tački. Treći deo rada posvećen  je kapacitetu preduzeća. Šta je kapacitet? Kako se se odražava na poslovanje preduzeća nedovoljna iskorišćenost kapaciteta i zašto je za preduzeće bolje da u potpunosti koristi svoje raspoložive kapacitete, biće prikazano u tački tri – Korišćenje kapaciteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari