Odlomak

UVOD

Radni odnosi su ugovorni odnosi i ugovorom o radu zasniva se radni odnos. Osnovne obaveze iz radnog odnosa su da je poslodavac obavezan radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti platu, a radnik je obavezan prema uputstvima poslodavca datim u skladu sa vrstom rada, samostalno obavljati preuzeti posao. Poslodavac ima pravo bliže odrediti mesto i način obavljanja rada, poštujući pritom prava i dostojanstvo radnika. Takođe, poslodavac je dužan osigurati radniku uslove za siguran rad, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

U radnom odnosu poslodavac i radnik dužni su se pridržavati odredbi Zakona o radu, drugih zakona, međunarodnih ugovora, drugih propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika u vezi s radnim odnosom. Pre stupanja radnika na rad, poslodavac mu mora omogućiti da se upozna s propisima o radnim odnosima te ga je dužan upoznati s organizacijom rada i zaštitom na radu.

Na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u svezi s ugovorom o radu koje nije uređeno Zakonom o radu, ili drugim zakonom, primenjuju se opšti propisi obveznoga prava. Ugovorom o radu, pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorom mogu se ugovoriti uslovi rada koji su za radnika povoljniji od uslova određenih Zakonom o radu. Nepovoljniji uslovi mogu se ugovoriti samo kolektivnim ugovorom i samo ako za to izričito ovlašćenje daje Zakon o radu ili drugi zakon. Ako je neko pravo različito rešeno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili zakonom, primenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako zakonom nije drukčije rešeno.

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu, koji se zaključuje u pismenom obliku, pre početka rada. Zakonom je propisan i sadržaj ugovora o radu. Ugovor mora da sadrži: odredbe o danu početka rada, zaradi, uslovima rada, radnom mestu za koje se zasniva radni odnos, mogućnosti raspoređivanja na drugo radno mesto u toku trajanja radnog odnosa i o drugim pitanjima, obavezama i odgovornostima na radu i u vezi sa radom. Zaposleni ostvaruju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa danom početka rada.
Osnovna prava iz radog odnosa su sledeća: pravo na odgovarajuću zaradu,materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, kao i prava na druge oblike zaštite u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Pored toga, zaposlena žena ima pravo na posebnu zaštitu na radu za vreme trudnoće, porođaja i materinstva, a zaposleni mlađi od 18 godina i zaposleni invalid imaju pravo na posebnu zaštitu na radu. Zaposleni i Poslodavac su saglasni da se na sva prava, obaveze i odgovornosti koja nisu utvrđena ovim ugovorom primenjuju odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese