Odlomak

UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM
Menadzment je praksa svesnog i stalnog modelovanja organizacije.U svim organizacijama postoje ljudi koji su zaduzeni da pomognu da se ostvare planirani ciljevi,menadzeri.U nekim organizacijama su uocljiviji nego u drugim ali bez efektivnog rukovodjenja organizacije mogu da propadnu.Menadzment je specijalnost koja se bavi pitanjima vremena i medjuljudskih odnosa onako kako se javljaju u organizacijama.
Menadzment je osnovna aktivnost koja cini onu bitnu razliku u tome koliko dobro neka organizacija sluzi ljudima koji su pod uticajem njenog delokruga rada.Od menadzera zavisi veoma velikim delom koliko ce uspesno neka organizacija postici svoje ciljeve.Mera koliko je efikasan i efektivan menadzer je koliko on uspesno odredjuje i postiza odredjene ciljeve.

 

 

 

PROCES MENADZMENTA U ORGANIZACIJI
Menadzment je proces olaniranja,organizovanja,liderstva i kontrolisanja napora koje ulazu clanovi organizacije i koriscenja svih ostalih sredstava organizacije da se postignu njeni najznacajniji ciljevi.

  • Planiranje je proces postavljanja ciljeva i odredjivanja podesnog toka da bi se oni postigli.Planiranje podrazumeva da menadzeri unapred promisle o svojim ciljevima i akcijama i da su te akcije zasnovane na nekoj metodi,planu ili logici,a ne na predosecanju.Planovi postavljaju zadatke organizaciji i odredjuju najbolje procedure da se oni realizuju.
  • Organizovanje je proces angazovanja dvoje ili vise ljudi da na strukturisan nacin rade zajedno,kako bi postigli cilj ili grupu ciljeva.To je proces angazovanja i dodeljivanja posla,autoriteta i iznosa clanovima organizacije kako bi postigli njene ciljeve
  • Liderstvo je proces usmeravanja i uticanja na radom povezane aktivnosti koje obavlja grupa ljudi ili clanova organizacije.Liderstvo ukljucuje usmeravanje zaposlenih,uticanje na njih i njihovo motivisanje kako bi obavili osnovne zadatke.Centralno mesto u aktivnosti liderstva zauzimaju odnosi i vreme.
  • Kontrola je proces kojim se obezbedjuje da se stvarne aktivnosti podudaraju sa planiranim.Menadzer mora da se uveri da ce akcije koje preduzimaju clanovi organizacije nju voditi ka utvrdjenim ciljevima.

Postoje sledeci elementi: utvrdjivanje standarda, merenje rezultata rukovanja, uporedjivanje rezultata sa postavljenom normom i preduzimanje korektivnih akcija ako se otkriju odstupanja.

 

 

 

PROCES STRATESKOG MENADZMENTA
Strateski menadzment pruza menadzerima standard prema kome mogu da se rukovode kod procene okruzenja u kome njihova organizacija egzistira.Postoje dve faze:

  • Stratesko planiranje – to je proces procene, obuhvata utvrdjivanje ciljeva i formulisanje strategije
  • Implementacija strategije – naziva za mere koje se preduzimaju a koje proisticu iz ovog planiranja, obuhvata administriranje i stratesku kontrolu.

 

 

 

NIVOI STRATEGIJE
Postoje tri osnovna nivoa strategije:

1.Strategija na nivou korporacije – formulise je glavni menadzment da bi se nadgledali interesi i rad organizacije koja ima vise tipova poslovanja.Osnovna pitanja su:kakvim tipovima posla treba da se bavi organizacija,kakvi su ciljevi i ocekivani rezultati svakog tipa posla,kako treba rasporediti resurse da bi se ovi ciljevi ostvarili.
2.Strategija na nivou poslovnih jedinica – bavi se rukovodjenjem interesa i rada jednog tipa poslovanja.Postavljaju se pitanja: kako ce jedinica konkurisati drugima na trzistu,kojoj strukturi korisnika se obraca, kako ce se resursi rasporedjivati unutar jedinice.Ova strategija pokusava da utvrdi kakav pristup svom delu trzista jedinica treba da primeni i kako da se ponasa u okviru resursa koje ima i uslova na trzistu.
3.Strategija funkcijskog nivoa – ovaj nivo obuhvata strategije koje daju okvir funkcijskim menadzerima kao sto su menadzeri za marketing i proizvodnju da realizuju strategije poslovnih jedinica i strategije korporacije.Tako se funkcijskim strategijama kompletira hijerarhija strategija.

 

 

 

KORPORATIVNA STRATEGIJA I KORPORATIVNI PORTFOLIO
Korporativna strategija odredjuje mesto koje ce njihova organizacija imati u buducnosti.To je ideja o tome kako ce ljudi u organizaciji sadejsvovati sa ljudima iz drugih organizacija tokom vremena. Kod korporativnog portfolia glavni menadzer ocenjuje razlicite poslovne jedinice u pogledu trzista i unutrasnjeg oblikovanja korporacije.Kada se procene sve poslovne jedinice razvija se odgovarajuci strateski cilj za svaku jedinicu a namera je da se poboljsa sveukupni ucinak organizacije.Ovaj pristup je racionalan i analitican i rukovodi se prevashodno prilikama na trzistu.

 

 

 

STRATESKI I OPERATIVNI PLANOVI
Razliku se na tri bitna nacina:

1.Vremenski rokovi – strateski planovi su uvek okrenuti ka buducnosti,rok za realizaciju ideja sadrzanih u ovim planovima je od nekoliko godina do nekoliko decenija.Operativni uglavnom imaju period do godinu dana.
2.Obim – strateski planovi obuhvataju sirok raspon aktivnosti organizacije, dok su operativni planovi koncentrisani na pojedinu delatnost.
3.Obim obuhvacenih detalja – strateski ciljevi se najcesce iskazuju opstim i krajnje jednostavnim terminima sto ih cini razumljivim za sve ljude u organizaciji cime se oni navode da razmisljaju o obimu operacija organizacije.Operativni planovi su derivati strateskih planova i u njima se navode detaljniji podaci.

 

 

 

POSLOVNI SISTEM
Poslovni sistem kroz veze medjusobne zavisnosti i uzajamne uslovljenosti ostvaruje odnos sa svim podsistemima.Tu su prisutni pre svega novcani tokovi.Finansijska sredstva izrazena kroz politiku raspodele dohotka omogucujuuticaj i delovanje na proizvodni sistem i njegove delove.Posebno je znacajna mogucnost investiranja koja se sprovodi na nivou poslovnog sistema.Politika cena,kvalitet i kvantitet proizvoda veoma su bitni za funkcionisanje poslovnog sistema i deluju na mogucnost ostvarenja ciljeva tog poslovnog sistema,a to su

  • postizanje odredjenog nivoa dohotka
  • postizanje minimalnih troskova proizvodnje
  • postizanje konkurentne cene proizvoda

Poslovni sistem je u velikoj meri determinisan okruzenjem,pripadnoscu odredjenoj privrednoj grani i karakterom drustveno ekonomskog sistema.Uticaj okruzenja na poslovni sistem je veliki.

 

 

 

PROIZVODNI SISTEM
Sastoji se od uzajamnog delovanja medjusobno povezanih delova koji su objedinjeni proizvodnim i drugim ciljevima.Njegove delove cine podsistemi u vidu funkcija i procesa.Procesi i funkcije cine aktivnosti koje su uskladjene medjusobno i sa sistemom u celini.U proizvodnji postoje proizvodni i tehnoloski procesi.Proizvodnja ima za cilj da izvrsi transformaciju ulaza u drustveno koristan izlaz na racionalan nacin.Proizvodni sistem predstavlja skup elemenata koji se transformisu u drugi oblik ili stanje i postaju proizvodi.Proizvodni sistem ima zadatak da preko proizvodnog procesa pretvara ulazne elemente u izlazne sa ciljem stvaranja upotrebnih vrednosti.Osnovni elementi proizv. sistema pojavljuju se u dva osnovna oblika: materijalni elementi i ljudski elementi.Osnovu postavljanja i rada proizvodnog sistema cine dva glavna toka: tok materijala i tok informacija.Struktura proizvodnog sistema obuhvata sledece podsisteme: podsistem pripreme, tehnoloski podsistem, transportni podsistem, podsistem skladista, podsistem kontrole, informacioni podsistem, podsistem odrzavanja, podsistem snabdevanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari